DWMED

Breadcrumbs

TEMAT I. Wykład: stechiometria, część 1 – podstawowe zależności

Z uwagi na obszerny dział jakim jest stechiometria, temat ten został podzielony na dwa wykłady. W części pierwszej omówione zostały zagadnienia podstawowe.

Film podzielony jest na rozdziały. Możesz wybrać dowolny z nich, klikając na pasek postępu w odtwarzaczu.

0:00 Wstęp
0:28 Substraty oraz produkty – reagenty reakcji chemicznej
1:45 Podstawowe typy reakcji chemicznych – synteza, analiza, wymiana
4:01 Czym zajmuje się stechiometria?
5:30 Mol oraz liczba Avogadra
7:35 Masa molowa
10:15 Objętość molowa gazu
12:40 Powiązania matematyczne między molem, masą molową, objętością molową oraz liczbą drobin
14:00 Molowy stosunek stechiometryczny reagentów
15:10 Wagowy (masowy) stosunek stechiometryczny reagentów
18:09 Warunki normalne i stan standardowy, Równanie Clapeyrona, omówienie stałej gazowej
22:35 Prawo Boyle’a-Mariotte’a
23:43 Prawo Charles’a
24:49 Prawo Gay-Lussaca
25:44 Prawo Gay-Lussaca prawem stosunków objętościowych
28:10 Gęstość gazów
30:01 Gęstość gazu względem innego gazu
31:22 Prawo Avogadra
32:52 Prawo zachowania masy
34:55 Wydajność reakcji chemicznej
38:18 Wydajność procesu wieloetapowego
40:52 Stopień przereagowania substratów zmieszanych w stosunku stechiometrycznym
43:58 Stopień przereagowania substratów zmieszanych w stosunku niestechiometrycznym

Czas trwania wykładu: 46 minut 27 sekund.

Forma wykładu: film – prezentacja multimedialna z lektorem (Rafał Szczypiński).


TEMAT I. Wykład: stechiometria, część 2 – mieszaniny i związki chemiczne

Część druga wykładu z zakresu stechiometrii obejmuje  tematykę dotyczącą mieszanin oraz związków chemicznych.

Film podzielony jest na rozdziały. Możesz wybrać dowolny z nich, klikając na pasek postępu w odtwarzaczu.

0:00 Wstęp
0:15 Pojęcie mieszaniny, przykłady mieszanin
3:09 Klasyfikacja mieszanin na jednorodne i niejednorodne
4:48 Obliczanie składu gazowej mieszaniny
6:30 Metody rozdziału mieszanin:
6:40 Siły pola magnetycznego
7:38 Sączenie
8:54 Dekantacja
11:27 Destylacja prosta
14:44 Budowa i działanie zestawu do rektyfikacji
22:21 Odparowanie rozpuszczalnika
23:36 Krystalizacja
25:06 Chromatografia płytkowa
27:38 Chromatografia kolumnowa
30:15 Ekstrakcja
32:52 Adsorpcja
34:51 Płuczka do gazów – zasada działania
37:34 Pojęcie związku chemicznego
38:35 Prawo stałości składu związku chemicznego (prawo Prousta)
40:30 Pojęcie symbolu oraz wzoru chemicznego
42:07 Rzeczywisty oraz elementarny (empiryczny) wzór chemiczny
44:40 Kreskowy oraz kropkowy wzór chemiczny
46:55 Porównanie mieszaniny ze związkiem chemicznym

Po obejrzeniu tej lekcji należy zapoznać się z artykułem:

Stosunek masowy oraz molowy składników mieszaniny – przeliczanie

Zwiastun wykładu przedstawiający jedną z metod rozdziału mieszanin znajduje się pod tym linkiem:

Czas trwania wykładu: 51 minut 29 sekund.

Forma wykładu: film – prezentacja multimedialna z lektorem (Rafał Szczypiński).


TEMAT II. Wykład: podstawy chemii, część 1 - budowa układu okresowego pierwiastków chemicznych

W pierwszej części podstaw chemii omówione zostało prawo okresowości, z uwzględnieniem oraz wyjaśnieniem przyczyn zmienności właściwości pierwiastków chemicznych oraz ich prostych związków chemicznych, w zależności od położenia pierwiastka w układzie okresowym.

Film podzielony jest na rozdziały. Możesz wybrać dowolny z nich, klikając na pasek postępu w odtwarzaczu.

0:00 Wstęp
0:40 Pojęcie prawa okresowości
5:00 Anomalie w układzie okresowym
6:36 Budowa współczesnego układu okresowego pierwiastków chemicznych
9:56 Położenie pierwiastka w układzie okresowym a jego właściwości
11:37 Promień atomu
14:31 Promień jonu prostego
18:08 Promień atomu vs promień jego jonu
21:23 Promień atomu vs promienie różnych jonów
26:19 Reaktywność niemetali
27:28 Reaktywność metali
28:38 Zasado- oraz kwasotwórczość tlenków
29:30 Elektroujemność
30:45 Energia jonizacji
33:05 Energia powinowactwa elektronowego
35:29 Wzory wodorków pierwiastków grup głównych
38:39 Wzory tlenków przy maksymalnym stopniu utlenienia
40:39 Jak zmienia się charakter chemiczny tlenków?
43:03 Jak zmienia się moc wodorotlenków?
43:37 Jak zmienia się moc kwasów tlenowych w okresie?
46:53 Jak zmienia się moc kwasów tlenowych w grupie?
47:52 Jak zmienia się moc kwasów beztlenowych w okresie?
49:13 Jak zmienia się moc kwasów beztlenowych w grupie?

Po obejrzeniu tej lekcji należy zapoznać się z artykułem:

Zmiany pierwszej energii jonizacji wśród pierwiastków – analiza w bloku s oraz bloku p

Czas trwania wykładu: 51 minut 13 sekund.

Forma wykładu: film – prezentacja multimedialna z lektorem (Rafał Szczypiński).
TEMAT II. Wykład: podstawy chemii, część 3a – wiązania chemiczne, oddziaływania międzycząsteczkowe, kryształy

W tej części podstaw chemii omówione zostaną zagadnienia związane z rodzajami związań chemicznych oraz oddziaływań wewnątrz- oraz międzycząsteczkowymi.

Film podzielony jest na rozdziały. Możesz wybrać dowolny z nich, klikając na pasek postępu w odtwarzaczu.

0:00 Wstęp
0:21 Klasyfikacja wiązań chemicznych oraz oddziaływań
3:29 Wiązanie kowalencyjne (atomowe)
5:20 Charakterystyka substancji zawierających wiązanie kowalencyjne
9:30 Wiązanie kowalencyjne spolaryzowane (atomowe spolaryzowane)
10:52 Charakterystyka substancji zawierających wiązanie kowalencyjne spolaryzowane
14:57 Pojęcie momentu dipolowego
17:36 Wiązanie koordynacyjne
22:56 Wiązanie jonowe
25:40 Charakterystyka substancji zawierających wiązanie jonowe
29:38 Pojęcie ciała krystalicznego
30:15 Kryształy jonowe
33:19 Kryształy kowalencyjne (atomowe)
35:21 Kryształy molekularne (cząsteczkowe)
36:44 Kryształy metaliczne
37:21 Wiązania wodorowe
42:48 Konsekwencje istnienia wiązań wodorowych
47:05 Oddziaływania dipol-dipol
49:35 Siły dyspersyjne (siły Londona)

Po obejrzeniu tej lekcji należy zapoznać się z następującymi tutorialami:

1. Rysowanie wzorów elektronowych cząsteczek związków chemicznych zawierających wiązanie kowalencyjne.

2. Rysowanie wzorów elektronowych cząsteczek związków chemicznych zawierających wiązanie kowalencyjne spolaryzowane.

3. Rysowanie wzorów elektronowych związków chemicznych zawierających wiązanie jonowe.

4. Rysowanie wzorów elektronowych związków chemicznych zawierających wiązanie koordynacyjne.

5. Rysowanie wzorów elektronowych jonów złożonych.

Czas trwania wykładu: 54 minuty 4 sekundy.

Forma wykładu: film – prezentacja multimedialna z lektorem (Rafał Szczypiński).
TEMAT III. Wykład: chemia nieorganiczna, część 2 - tlen oraz tlenki pierwiastków bloków s, p i d

Podczas tego wykładu omówione zostały zagadnienia związane z tlenem oraz jego związkami z innymi pierwiastkami chemicznymi. Wskazano między innymi obserwacje jakie należy odnotować podczas przebiegających reakcji chemicznych.

Film podzielony jest na rozdziały. Możesz wybrać dowolny z nich, klikając na pasek postępu w odtwarzaczu.

0:00 Wstęp
0:20 Tlen – właściwości fizyczne, otrzymywanie
3:49 Alotropia, ozon – właściwości fizykochemiczne
8:32 Pojęcie rodnika
9:29 Systematyka tlenków
13:01 Tlenki metali – nazewnictwo, właściwości fizyczne
16:14 Tlenki metali – otrzymywanie
20:36 Tlenki metali – kwasowy charakter chemiczny
25:16 Tlenki metali – zasadowy charakter chemiczny
30:50 Popularne wskaźniki kwasowo-zasadowe
35:12 Doświadczalne stwierdzenie charakteru zasadowego tlenku
37:39 Ustalanie wzoru związku kompleksowego powstającego z tlenku amfoterycznego
42:26 Tlenki metali – amfoteryczny charakter chemiczny
47:40 Doświadczalne stwierdzenie charakteru amfoterycznego tlenku
50:04 Tlenki metali – pozostałe reakcje
53:51 Nadtlenki metali
56:15 Tlenki niemetali – nazewnictwo, właściwości fizyczne
58:33 Tlenki niemetali – otrzymywanie
1:01:46 Tlenki niemetali – kwasowy charakter chemiczny
1:04:51 Doświadczalne stwierdzenie charakteru kwasowego tlenku
1:09:42 Tlenki niemetali – obojętny charakter chemiczny
1:11:12 Tlenki niemetali – pozostałe reakcje
1:13:38 Właściwości nadtlenku wodoru jako utleniacza oraz reduktora

Czas trwania wykładu: 1 godzina 17 minut 23 sekundy.

Forma wykładu: film – prezentacja multimedialna z lektorem (Rafał Szczypiński).
TEMAT IV. Wykład: sole oraz procesy hydrolizy w ich wodnych roztworach

Podczas tego wykładu omówione zostały zagadnienia związane z solami. Wskazano między innymi obserwacje jakie należy odnotować podczas przebiegających reakcji chemicznych.

Film podzielony jest na rozdziały. Możesz wybrać dowolny z nich, klikając na pasek postępu w odtwarzaczu.

0:00 Wstęp
0:24 Ogólna systematyka soli (sole obojętne, wodorosole, hydroksosole, hydroksokompleksy, hydraty)
3:51 Sole obojętne – nazewnictwo
5:49 Sole obojętne – otrzymywanie (reakcje metal + kwas)
15:21 Sole obojętne – otrzymywanie (reakcje tlenek + kwas)
17:33 Sole obojętne – otrzymywanie (reakcje wodorotlenek + kwas)
20:29 Sole obojętne – otrzymywanie (zasada + tlenek kwasowy)
21:41 Sole obojętne – otrzymywanie (tlenek zasadowy + tlenek kwasowy)
22:35 Sole obojętne – otrzymywanie (metal + niemetal)
24:09 Sole obojętne – otrzymywanie (reakcje wypierania fluorowców)
28:35 Sole obojętne – otrzymywanie (fluorowiec + zasada)
29:36 Sole obojętne – otrzymywanie (sól + zasada)
31:43 Sole obojętne – otrzymywanie (sól + kwas)
36:35 Sole obojętne – otrzymywanie (sól + sól)
38:12 Sole obojętne – otrzymywanie (metal + sól)
40:26 Doświadczenie z blaszkami
42:40 Wodorosole – budowa oraz nazewnictwo
45:29 Wodorosole – otrzymywanie
47:40 Wietrzenie skał wapiennych, zjawiska krasowe
49:28 Produkcja nawozów fosforanowych,
50:18 Rozpuszczalność fosforanów oraz wodorofosforanów
51:32 Zjawisko eutrofizacji
52:08 Hydroksokompleksy – nazewnictwo
54:27 Hydroksokompleksy – otrzymywanie
56:16 Hydroksosole – nazewnictwo
58:43 Hydroksosole – otrzymywanie
59:40 Dysocjacja elektrolityczna soli obojętnych
1:01:57 Dysocjacja elektrolityczna wodorosoli
1:03:00 Dysocjacja elektrolityczna hydroksokompleksów
1:04:03 Dysocjacja elektrolityczna hydroksosoli
1:05:48 Hydroliza w wodnych roztworach soli – wstęp
1:06:58 Hydroliza (sól obojętna mocnego kwasu i słabej zasady)
1:08:36 Hydroliza (sól obojętna słabego kwasu i mocnej zasady)
1:10:15 Hydroliza (sól obojętna słabego kwasu i słabej zasady)
1:13:24 Hydroliza w roztworach wodorosoli
1:18:37 Reakcje rozkładu soli obojętnych
1:19:50 Reakcje rozkładu wodorosoli, kalcynacja
1:20:50 Przekształcanie wodorosoli w sole obojętne
1:21:23 Przekształcanie hydroksokompleksów w wodorotlenki amfoteryczne lub sole obojętne
1:26:21 Hydraty – budowa
1:28:45 Hydraty – nazewnictwo
1:30:36 Hydraty – rozpuszczalność w wodzie
1:31:15 Hydraty – reakcje odwodnienia oraz gips krystaliczny

Pewnym rozszerzeniem wykładu są poniższe artykuły:

1. Hydroliza w wodnych roztworach soli obojętnych oraz wodorosoli – część pierwsza: określanie odczynu roztworu

2. Reakcje strącania osadów

Czas trwania wykładu: 1 godzina 33 minuty 1 sekunda.

Forma wykładu: film – prezentacja multimedialna z lektorem (Rafał Szczypiński).


TEMAT V. Wykład: woda, roztwory wodne, stężenie i rozpuszczalność substancji

Podczas tego wykładu omówione zostały zagadnienia związane z roztworami wodnymi.

UWAGA: przed obejrzeniem wykładu KONIECZNIE należy zapoznać się z lekcjami:

Stechiometria, część 2 – mieszaniny i związki chemiczne.

Podstawy chemii, część 3a – wiązania chemiczne, oddziaływania międzycząsteczkowe, kryształy.

Film podzielony jest na rozdziały. Możesz wybrać dowolny z nich, klikając na pasek postępu w odtwarzaczu.

0:00 Wstęp
0:52 Struktura cząsteczki wody, wiązania wodorowe
4:25 Zjawiska topnienia, krzepnięcia, parowania, skraplania, sublimacji i resublimacji
6:55 Parametry fizykochemiczne wody
8:49 Diagram fazowy wody opisujący równowagi między jej stanami skupienia
13:58 Jak i kiedy powstaje woda?
17:02 Zastosowania wody
19:42 Woda jako rozpuszczalnik, definicja rozpuszczalności
20:46 Czynniki wpływające na rozpuszczalność substancji chemicznych
22:08 Co wpływa na rozpuszczalność substancji kowalencyjnych?
28:13 Co wpływa na rozpuszczalność substancji jonowych?
32:33 Wpływ temperatury na rozpuszczalność ciał stałych oraz gazów
34:26 Wpływ ciśnienia na rozpuszczalność substancji
35:25 Czynniki zwiększające szybkość rozpuszczania ciał stałych
37:18 Rodzaje roztworów wodnych jako mieszanin
39:12 Roztwory właściwe nasycone i nienasycone
41:55 Przekształcanie roztworu nasyconego w nienasycony i odwrotnie
43:24 Pojęcie roztworu przesyconego
45:10 Koloidy jako roztwory niewłaściwe, efekt Tyndalla
47:02 Przykłady koloidów nie tylko z udziałem wody
50:01 Zawiesiny jako roztwory niewłaściwe
51:35 Stężenie procentowe roztworu
52:24 Stężenie molowe roztworu
53:22 Przeliczanie stężenia procentowego na molowe i odwrotnie
55:05 Rozpuszczanie hydratów
56:50 Reguła mieszania roztworów, tzw. „krzyżak”
1:03:36 Kontrakcja objętości

Po obejrzeniu lekcji należy zapoznać się z następującymi artykułami:

1. Przygotowanie roztworu o określonym stężeniu procentowym oraz molowym.

2. Mieszanie roztworów.

3. Dlaczego łyżwiarz ślizga się po lodzie? Czyli diagram fazowy wody w praktyce.

UWAGA: przemiany chemiczne oraz równowagi w roztworach wodnych zostaną omówione w wykładzie „Równowagi w roztworach wodnych„.

Czas trwania wykładu: 1 godzina 7 minut 4 sekundy.

Forma wykładu: film – prezentacja multimedialna z lektorem (Rafał Szczypiński).


TEMAT VI. Wykład: termodynamika oraz statyka reakcji chemicznych, część 1 - efekty energetyczne procesów

Podczas tego wykładu omówione zostały zagadnienia związane z efektami energetycznymi procesów fizycznych oraz chemicznych.

Film podzielony jest na rozdziały. Możesz wybrać dowolny z nich, klikając na pasek postępu w odtwarzaczu.

0:00 Wstęp
0:17 Pojęcie układu oraz otoczenia, rodzaje układów (otwarte, zamknięte, izolowane)
3:33 Wymiana energii na sposób ciepła między układem i otoczeniem, reakcje egzo- i endotermiczne
6:38 Pojęcie funkcji stanu, entalpia reakcji chemicznej
8:55 Entalpia parowania oraz entalpia skraplania (kondensacji),
9:49 Prawo Lavoisiera-Laplace’a na przykładzie procesów parowania oraz skraplania
10:52 Entalpia topnienia oraz entalpia krzepnięcia
12:34 Prawo Hessa
15:01 Pojęcie entalpii reakcji chemicznej
17:56 Czym jest standardowa entalpia tworzenia?
20:31 Czym jest standardowa entalpia spalania?
21:01 Sposoby obliczania entalpii reakcji z wykorzystaniem prawa Hessa
24:42 Obliczanie entalpii reakcji z wykorzystaniem prawa Hessa – przykłady
34:50 Pojęcie entalpii wiązania chemicznego, trwałość wiązania chemicznego
35:53 Od czego zwykle zależą entalpie wiązań chemicznych?
37:32 Obliczanie entalpii reakcji na podstawie energii wiązań reagentów, przykłady
41:44 Wymiana energii między układem a otoczeniem na sposób pracy, pojęcie pracy objętościowej
45:22 Pojęcie energii wewnętrznej

Czas trwania wykładu: 48 minut 14 sekund.

Forma wykładu: film – prezentacja multimedialna z lektorem (Rafał Szczypiński).


TEMAT VI. Wykład: termodynamika oraz statyka reakcji chemicznych, część 2 - kinetyka chemiczna

Podczas tego wykładu omówione zostały zagadnienia związane z szybkością reakcji chemicznych.

Film podzielony jest na rozdziały. Możesz wybrać dowolny z nich, klikając na pasek postępu w odtwarzaczu.

0:00 Wstęp
0:09 Pojęcie energii aktywacji, warunki przebiegu reakcji chemicznej
2:40 Pojęcie katalizatora, katalizatory homogeniczne oraz heterogeniczne
5:54 Przykład reakcji katalitycznej, produkty pośrednie oraz końcowe
8:17 Pojęcie procesu autokatalitycznego
9:05 Czym jest inhibitor reakcji chemicznej?
9:30 Profil energetyczny reakcji egzotermicznej
11:59 Profil energetyczny reakcji endotermicznej
13:14 Pojęcie reakcji prostej, elementarnej oraz złożonej
15:13 Pojęcie szybkości reakcji chemicznej, szybkość reakcji w przedziale czasowym
19:04 Równanie kinetyczne, chwilowa szybkość reakcji chemicznej, stała szybkości reakcji, rzędowość reakcji
22:13 Etap limitujący szybkość reakcji złożonej
27:09 Pojęcie cząsteczkowości reakcji
29:24 Rodzaje rzędowości reakcji chemicznych
41:29 Wpływ stężenia substratu na szybkość reakcji chemicznej, projekt doświadczenia
43:13 Wpływ temperatury na szybkość reakcji chemicznej (reguła van’t Hoffa)
46:20 Wpływ temperatury na szybkość reakcji chemicznej, projekt doświadczenia
48:21 Wpływ rozdrobnienia substratu na szybkość reakcji chemicznej

Czas trwania wykładu: 50 minut 49 sekund.

Forma wykładu: film – prezentacja multimedialna z lektorem (Rafał Szczypiński).

Paginacja