DWMED

Breadcrumbs

TEMAT V. Wykład: woda, roztwory wodne, stężenie i rozpuszczalność substancji

Podczas tego wykładu omówione zostały zagadnienia związane z roztworami wodnymi.

UWAGA: przed obejrzeniem wykładu KONIECZNIE należy zapoznać się z lekcjami:

Stechiometria, część 2 – mieszaniny i związki chemiczne.

Podstawy chemii, część 3a – wiązania chemiczne, oddziaływania międzycząsteczkowe, kryształy.

Film podzielony jest na rozdziały. Możesz wybrać dowolny z nich, klikając na pasek postępu w odtwarzaczu.

0:00 Wstęp
0:52 Struktura cząsteczki wody, wiązania wodorowe
4:25 Zjawiska topnienia, krzepnięcia, parowania, skraplania, sublimacji i resublimacji
6:55 Parametry fizykochemiczne wody
8:49 Diagram fazowy wody opisujący równowagi między jej stanami skupienia
13:58 Jak i kiedy powstaje woda?
17:02 Zastosowania wody
19:42 Woda jako rozpuszczalnik, definicja rozpuszczalności
20:46 Czynniki wpływające na rozpuszczalność substancji chemicznych
22:08 Co wpływa na rozpuszczalność substancji kowalencyjnych?
28:13 Co wpływa na rozpuszczalność substancji jonowych?
32:33 Wpływ temperatury na rozpuszczalność ciał stałych oraz gazów
34:26 Wpływ ciśnienia na rozpuszczalność substancji
35:25 Czynniki zwiększające szybkość rozpuszczania ciał stałych
37:18 Rodzaje roztworów wodnych jako mieszanin
39:12 Roztwory właściwe nasycone i nienasycone
41:55 Przekształcanie roztworu nasyconego w nienasycony i odwrotnie
43:24 Pojęcie roztworu przesyconego
45:10 Koloidy jako roztwory niewłaściwe, efekt Tyndalla
47:02 Przykłady koloidów nie tylko z udziałem wody
50:01 Zawiesiny jako roztwory niewłaściwe
51:35 Stężenie procentowe roztworu
52:24 Stężenie molowe roztworu
53:22 Przeliczanie stężenia procentowego na molowe i odwrotnie
55:05 Rozpuszczanie hydratów
56:50 Reguła mieszania roztworów, tzw. „krzyżak”
1:03:36 Kontrakcja objętości

Po obejrzeniu lekcji należy zapoznać się z następującymi artykułami:

1. Przygotowanie roztworu o określonym stężeniu procentowym oraz molowym.

2. Mieszanie roztworów.

3. Dlaczego łyżwiarz ślizga się po lodzie? Czyli diagram fazowy wody w praktyce.

UWAGA: przemiany chemiczne oraz równowagi w roztworach wodnych zostaną omówione w wykładzie „Równowagi w roztworach wodnych„.

Czas trwania wykładu: 1 godzina 7 minut 4 sekundy.

Forma wykładu: film – prezentacja multimedialna z lektorem (Rafał Szczypiński).