DWMED

Breadcrumbs

TEMAT V. Wykład: woda, roztwory wodne, stężenie i rozpuszczalność substancji

Podczas tego wykładu omówione zostały zagadnienia związane z roztworami wodnymi.

UWAGA: przed obejrzeniem wykładu KONIECZNIE należy zapoznać się z lekcjami:

Stechiometria, część 2 – mieszaniny i związki chemiczne.

Podstawy chemii, część 3a – wiązania chemiczne, oddziaływania międzycząsteczkowe, kryształy.

Tematyka wykładu:

– właściwości fizykochemiczne wody,

– przemiany fazowe z udziałem substancji chemicznych,

– omówienie diagramu fazowego wody stanowiącego graficzny sposób przedstawienia równowag między trzema jej stanami skupienia,

– powstawanie wody oraz jej zastosowania,

– woda jako rozpuszczalnik,

– czynniki wpływające na rozpuszczalność substancji chemicznych (szczegółowe omówienie wraz z objaśnionymi przykładami):

  • natura chemiczna substancji rozpuszczanej (budowa kowalencyjna lub jonowa),

  • polarność substancji rozpuszczanej oraz rozpuszczalnika,

  • stan skupienia substancji rozpuszczanej,

  • ciśnienie i temperatura,

  • obecność wspólnego jonu, co związane jest z pojęciem iloczynu rozpuszczalności (zagadnienie zostanie omówione jako odrębny temat podczas lekcji „Równowagi w roztworach wodnych”).

– pojęcie solwatacji oraz hydratacji,

– czynniki zwiększające szybkość rozpuszczania substancji stałych,

– rodzaje roztworów jako mieszanin (rzeczywiste, koloidy, zawiesiny),

– rodzaje roztworów rzeczywistych (nasycone, nienasycone, przesycone),

– przekształcanie roztworu nasyconego w nienasycony i odwrotnie,

– rodzaje układów koloidalnych,

– substancje lecznicze jako zawiesiny,

– stężenie procentowe oraz molowe roztworu, przeliczanie stężeń,

– mieszanie roztworów,

– zjawisko kontrakcji,

– rozpuszczanie hydratów.

Po obejrzeniu lekcji należy zapoznać się z następującymi artykułami:

1. Przygotowanie roztworu o określonym stężeniu procentowym oraz molowym.

2. Mieszanie roztworów.

3. Dlaczego łyżwiarz ślizga się po lodzie? Czyli diagram fazowy wody w praktyce.

UWAGA: przemiany chemiczne oraz równowagi w roztworach wodnych zostaną omówione w wykładzie „Równowagi w roztworach wodnych„.

Czas trwania wykładu: 1 godzina 7 minut 4 sekundy.

Forma wykładu: film – prezentacja multimedialna z lektorem (Rafał Szczypiński).