DWMED

BreadcrumbsKurs maturalny z chemii i biologii

Osoby, które wykupią roczny dostęp (600 zł) do platformy PALLADIUM mogą wziąć udział nieodpłatnie w kursie maturalnym z chemii oraz biologii. Zajęcia prowadzone będą online z wykorzystaniem platformy ZOOM. Kurs będzie odbywał się od października w weekendy (chemia o godz. 10 w soboty, biologia o godz. 17:30 w niedziele) i potrwa do maja 2022 roku włącznie. Pełen harmonogram zajęć znajduje się poniżej opisu kursu.

Część z chemii poprowadzi osobiście dr inż. Rafał Szczypiński, natomiast zajęcia z biologii – Dawid Wyrozębski, absolwent Wydziału Biologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (dwmed.pl).

Osoby, które uczęszczają na prowadzone przeze mnie indywidualne zajęcia z chemii, również będą mogły dołączyć do kursu grupowego na specjalnych warunkach (szczegóły podam podczas zajęć).

Jak będzie wyglądał kurs z chemii? Prowadzący: Rafał Szczypiński (palladium.edu.pl).

1. Każdy uczestnik dołączy do zamkniętej grupy na Facebooku. Hasło dostępu będzie przypisane indywidualnie dla danego ucznia.

2. Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem platformy Zoom, a każda lekcja zostanie nagrana i możliwa do ponownego odtworzenia.

3. Przed kolejnymi zajęciami uczestnicy zostaną poinformowani, który z wykładów znajdujących się na platformie www.palladium.edu.pl w zakładce WYKŁADY powinni obejrzeć przed lekcją.

4. Na początku zajęć oczekuję pytań odnośnie danego wykładu, w celu rozwiania wszelkich wątpliwości 🙂

5. Podczas zajęć zostaną przeanalizowane oraz wytłumaczone zadania z arkuszy matur CKE oraz PALLADIUM (podstawy teoretyczne oraz rozszerzenie omówione zostały w wykładach).

6. Na koniec oraz w trakcie lekcji uczestnicy również będą mogli zadawać pytania.

7. Jeśli po zajęciach pojawią się jeszcze jakieś wątpliwości oraz pytania – udzielę odpowiedzi w naszej zamkniętej grupie, przeznaczonej wyłącznie dla kursantów.

8. Wszystkie lekcje zostaną nagrane z możliwością ponownego ich odtworzenia.

9. Tak, będą również prace domowe 😉

10. Wymagana przeze mnie literatura, z której okazjonalnie również będziemy korzystać podczas zajęć to książka B. Pac „Chemia. Zbiór zadań maturalnych”, wyd. Omega.

Harmonogram kursu z chemii:

 

Jak będzie wyglądał kurs z biologii? Prowadzący: Dawid Wyrozębski (dwmed.pl).

Kurs z biologii to przede wszystkim przygotowanie do praktycznego aspektu matury z biologii. Naszym celem jest zrozumieć jak budować odpowiedzi, unikać najczęstszych błędów, a to wszystko w szczegółowych i starannie przygotowanych kartach pracy, które omówimy na kursie Zoom!

Kurs z biologii będzie w największym stopniu skupiał się na problematycznych zagadnieniach, a także zrozumieniu biologii i efektywnej nauce. Ponadto rozwiążemy setki zadań maturalnych analizując schemat i klucze odpowiedzi.

Mile widziane będą również wasze pytania odnośnie omawianych zagadnień 🙂


Wybór poprawnych określeń dotyczących mechanizmów reakcji w chemii organicznej. Zadanie 4.2. Arkusz CKE chemia maj 2021 rozszerzony (2 punkty)

Atomy fluorowców wykazują wyraźną tendencję do przyjęcia dodatkowego elektronu i przejścia w jon X lub też – gdy różnica elektroujemności fluorowca i łączącego się z nim pierwiastka jest mała – do utworzenia wiązania kowalencyjnego. W szczególnych warunkach może nastąpić oderwanie elektronu od obojętnego atomu fluorowca i utworzenie jonu X+.

Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2004.

Poniżej przedstawiono schematy czterech przemian chemicznych A, B, C i D, w których jednym z substratów jest chlor.

W reakcjach substytucji elektrofilowej i addycji elektrofilowej bierze udział tzw. elektrofil, czyli jon lub cząsteczka z niedomiarem elektronów. Substytucja elektrofilowa w pierścieniu aromatycznym przebiega przez kilka etapów. Najpierw powstaje nietrwałe połączenie (kompleks 𝜋), które następnie przekształca się w karbokation, tzw. kompleks 𝜎, co wiąże się z deformacją układu wiązań i utratą charakteru aromatycznego. Po odłączeniu protonu układ wiązań odzyskuje charakter aromatyczny. Opisane etapy zilustrowano na poniższym schemacie.

Szybkość tworzenia produktu substytucji elektrofilowej zależy od szybkości, z jaką powstaje kompleks 𝜎. Reakcje addycji elektrofilowej przebiegają także poprzez tworzenie kompleksu 𝜋 oraz karbokationu, jednak kończą się połączeniem z czynnikiem nukleofilowym, utworzonym w trakcie przemiany.

K.-H. Lautenschläger, W. Schröter, A. Wanninger, Nowoczesne kompendium chemii, Warszawa 2007.

Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz i podkreśl jedną odpowiedź spośród podanych w każdym nawiasie.

 Przykładem reakcji addycji elektrofilowej jest przemiana oznaczona literą (A / B / C / D). W reakcji addycji cząsteczka chloru ulega rozpadowi na kation chloroniowy i anion chlorkowy – wskutek oddziaływania z elektronami wiązania podwójnego. W wyniku działania czynnika elektrofilowego na podwójne wiązanie węglowodoru powstaje, jako produkt przejściowy, organiczny (kation / rodnik), następnie przyłączający jon (Cl+ / Cl).

Przykładem reakcji substytucji elektrofilowej jest przemiana oznaczona literą (A / B / C / D). W tej przemianie uczestniczy katalizator, który przez utworzenie jonu kompleksowego powoduje rozpad cząsteczki chloru i wytworzenie czynnika elektrofilowego. Tym katalizatorem jest (FeCl3 / H2SO4). W opisanej przemianie najwolniejszym etapem jest ten, w którym (tworzy się kompleks 𝜎 / następuje eliminacja protonu).

Rozwiązanie tego zadania dostępne jest nieodpłatnie pod poniższym linkiem:
Paginacja