DWMED

Breadcrumbs

TEMAT XV. Wykład: mydła, estry, tłuszcze

Podczas tego wykładu omówione zostaną następujące zagadnienia:

– budowa cząsteczek estrów, wiązanie estrowe,

– nazewnictwo estrów,

– nazewnictwo kwasów karboksylowych zawierających grupy estrowe jako podstawniki,

– estry tlenowych kwasów nieorganicznych. Różnica między estrami kwasu azotowego(V) oraz nitrozwiązkami,

– właściwości fizykochemiczne estrów,

– reakcje otrzymywania estrów,

– mechanizm reakcji estryfikacji krok po kroku,

– reakcje estrów,

– hydroliza estrów w środowisku kwasowym oraz zasadowym,

– hydroliza zasadowa kwasów karboksylowych zawierających ugrupowanie estrowe na przykładzie kwasu 2-acetoksybenzoesowego,

– systematyka tłuszczów, tłuszcze właściwe,

– otrzymywanie tłuszczów,

– reakcje zmydlania tłuszczów, liczba zmydlenia (Lz),

– reakcje utwardzania tłuszczów,

– reakcje addycji bromu oraz jodu do tłuszczów, liczba jodowa (Lj),

– systematyka mydeł,

– otrzymywanie mydeł,

– pojęcie środka powierzchniowo czynnego,

– działanie myjące oraz piorące mydeł,

– zalety oraz wady mydeł – zachowanie w środowisku zasadowym, kwasowym oraz w twardej wodzie,

– pojęcie kationowych, anionowych oraz niejonowych środków powierzchniowo czynnych,

– detergenty jako syntetyczne środki piorące,

– zalety oraz wady detergentów,

– występowanie estrów.

 

Czas trwania wykładu: 1 godzina 12 minut 27 sekund.

Forma wykładu: film – prezentacja multimedialna z lektorem (Rafał Szczypiński).

TEMAT XIX. Wykład: biocząsteczki, część 1 - aminokwasy, peptydy, białka

Podczas tego wykładu omówione zostaną między innymi następujące zagadnienia:

– klasyfikacja aminokwasów,

– rodzaje aminokwasów biogennych oraz budowa ich cząsteczek,

– otrzymywanie aminokwasów,

– postacie aminokwasu zależne od pH roztworu w jakim się znajdują, pojęcie punktu izoelektrycznego,

– przyczyna różnych wartości punktów izoelektrycznych,

– zmiana postaci aminokwasu w roztworze podczas miareczkowania,

– opis elektroforetycznego sposobu rozdziału mieszaniny aminokwasów,

– aminokwasy jako związki chemiczne o charakterze amfoterycznym,

– reakcje aminokwasów,

– laktamy jako produkty cyklicznej kondensacji niektórych aminokwasów,

– reakcje analityczne z udziałem aminokwasów: zachowanie wobec alkalicznej zawiesiny wodorotlenku miedzi(II), reakcja ksantoproteinowa, reakcja z chlorkiem żelaza(III),

– klasyfikacja oraz budowa peptydów, pojęcie wiązania peptydowego,

– pojęcie N-końca oraz C-końca łańcucha peptydowego,

– zależność właściwości peptydu od składu aminokwasowego,

– klasyfikacja, budowa oraz skład białek,

– struktura I-, II-, III- oraz IV-rzędowa białek wraz z charakterystyką,

– korelacja między rozpuszczalnością białek w wodzie a ich postacią (kation, anion, jon obojnaczy),

– białka jako koloidy, żelowanie oraz peptyzacja,

– koagulacja oraz denaturacja białek, czynniki wysalające oraz denaturujące białka,

– wykrywanie pierwiastków budujących białka – schematy doświadczeń chemicznych,

– próba biuretowa oraz ksantoproteinowa z wykorzystaniem peptydów oraz białek – schematy doświadczeń.

Czas trwania wykładu: 1 godzina 1 minuta 59 sekund.

Forma wykładu: film – prezentacja multimedialna z lektorem (Rafał Szczypiński).


TEMAT XIX. Wykład: biocząsteczki, część 2 – cukry, glikozydy

Podczas tego wykładu omówione zostaną między innymi następujące zagadnienia:

– systematyka węglowodanów,

– różnice w budowie cząsteczek aldoz oraz ketoz, metameria,

– izomeria optyczna w monosacharydach, epimery, anomery α oraz anomery β,

– projekcje Fischera oraz wzory Hawortha monosacharydów, pojęcie pierścienia piranozowego oraz furanozowego,

– zjawisko mutarotacji,

– pojęcie cukru redukującego, własności redukujące aldoz i ketoz wobec odczynnika Trommera oraz odczynnika Tollensa,

– przyczyna oraz warunki izomeryzacji ketoz do aldoz na przykładzie fruktozy,

– przebieg próby Trommera z udziałem monosacharydów,

– przebieg próby Tollensa z udziałem monosacharydów,

– odróżnianie aldoz od ketoz (reakcja z wodą bromową w obecności wodorowęglanu sodu),

– pozostałe reakcje monosacharydów,

– właściwości fizykochemiczne glukozy,

– inne cukry proste – ryboza, deoksyryboza, galaktoza,

– pojęcie oraz rodzaje glikozydów, cukry złożone jako O-glikozydy,

– zjawisko mutarotacji w roztworach disacharydów,

– disacharydy redukujące (np. maltoza) oraz nieredukujące (np. sacharoza) – podobieństwa i różnice,

– przebieg próby Trommera oraz Tollensa z udziałem disacharydu redukującego i nieredukującego,

– hydroliza sacharozy w środowisku kwasowym, pojęcie cukru inwertowanego,

– przegląd wybranych disacharydów redukujących (maltoza, celobioza, laktoza),

– skrobia jako polisacharyd złożony z frakcji amylozy i amylopektyny,

– identyfikacja skrobi w postaci kleiku skrobiowego przy pomocy płynu Lugola, jodyny lub jodu,

– celuloza jako polisacharyd,

– syntetyczne pochodne celulozy (nitroceluloza, acetyloceluloza).

Pewnym rozszerzeniem wykładu są dostępne pod poniższymi linkami artykuły:

1. Drewno, celuloza i wiązania wodorowe.

Czas trwania wykładu: 1 godzina 12 minut 48 sekund.

Forma wykładu: film – prezentacja multimedialna z lektorem (Rafał Szczypiński).
Nakład wyczerpany - wznowienie sprzedaży nastąpi na początku sierpnia

Paginacja