DWMED

Breadcrumbs

TEMAT XIII. Wykład: aldehydy i ketony

Podczas tego wykładu omówione zostały zagadnienia związane z aldehydami oraz ketonami. Wskazano między innymi obserwacje jakie należy odnotować podczas przebiegających reakcji chemicznych.

Film podzielony jest na rozdziały. Możesz wybrać dowolny z nich, klikając na pasek postępu w odtwarzaczu.

0:00 Wstęp
0:18 Szereg homologiczny oraz nazewnictwo aldehydów łańcuchowych
5:00 Nazewnictwo aldehydów cyklicznych oraz aromatycznych
7:05 Otrzymywanie aldehydów
9:14 Reakcja ozonolizy
12:46 Reakcja Kuczerowa, pojęcie tautomerii
14:26 Odwodnienie gliceryny prowadzące do akroleiny
14:56 Próba Trommera
17:55 Próba Tollensa
20:17 Reakcje aldehydów
24:28 Reakcja Cannizzaro
27:48 Kondensacja aldolowa z udziałem aldehydów
30:21 Polimeryzacja formaldehydu
31:38 Reakcje benzaldehydu
33:21 Szereg homologiczny oraz nazewnictwo ketonów łańcuchowych
36:43 Nazewnictwo ketonów cyklicznych oraz aromatycznych
40:41 Otrzymywanie ketonów
49:39 Reakcje ketonów
50:11 Próba jodoformowa
52:23 Rozszczepienie cząsteczek ketonów zakwaszonym roztworem manganianu(VII) potasu
56:21 Kondensacja aldolowa z udziałem ketonów
57:36 Kondensacja trzech cząsteczek acetonu
58:56 Reakcje 1-fenyloetanonu
1:01:18 Odróżnianie aldehydów od ketonów oraz alkoholi – próba Trommera
1:03:59 Odróżnianie aldehydów od ketonów oraz alkoholi – próba jodoformowa
1:06:29 Aldehydy i ketony – porównanie do alkoholi (temperatury wrzenia)
1:08:22 Aldehydy i ketony – rozpuszczalność w wodzie

Fragment tej lekcji, w którym omówiono jeden ze sposobów odróżniania aldehydów od ketonów dostępny jest nieodpłatnie w postaci tego nagrania:

 

Czas trwania wykładu: 1 godzina 11 minut 28 sekund.

Forma wykładu: film – prezentacja multimedialna z lektorem (Rafał Szczypiński).


TEMAT XIV. Wykład: kwasy karboksylowe

Film podzielony jest na rozdziały. Możesz wybrać dowolny z nich, klikając na pasek postępu w odtwarzaczu.

0:00 Wstęp
0:12 Budowa cząsteczek kwasów karboksylowych
1:49 Dysocjacja elektrolityczna kwasów karboksylowych – wstęp
4:27 Systematyka kwasów karboksylowych
5:47 Nazewnictwo łańcuchowych kwasów karboksylowych
8:05 Nazewnictwo cyklicznych oraz aromatycznych kwasów karboksylowych
10:36 Nazewnictwo kwasów karboksylowych z innymi grupami funkcyjnymi w cząsteczkach
14:23 Nazewnictwo wyższych kwasów karboksylowych (wyższych kwasów tłuszczowych)
21:27 Izomeria w kwasach karboksylowych
25:05 Wiązania wodorowe oraz ich wpływ na właściwości fizykochemiczne kwasów karboksylowych
28:53 Stan skupienia oraz rozpuszczalność kwasów karboksylowych w wodzie
32:17 Wpływ długości łańcucha węglowego na moc kwasu
34:21 Wpływ obecności atomu fluorowca oraz liczby atomów fluorowca na moc kwasu
35:49 Wpływ rodzaju atomu fluorowca na moc kwasu
36:33 Wpływ dodatkowej grupy funkcyjnej na moc kwasu
37:06 Wpływ położenia dodatkowej grupy funkcyjnej w łańcuchu na moc kwasu
39:42 Otrzymywanie kwasów karboksylowych z soli
41:57 Otrzymywanie kwasów karboksylowych w wyniku utleniania aldehydów mocnymi utleniaczami w środowisku kwasowym
44:01 Utlenianie metylobenzenu oraz jego homologów zakwaszonym roztworem manganianu(VII) potasu
44:23 Otrzymywanie nienasyconych kwasów karboksylowych
46:19 Otrzymywanie hydroksykwasów
48:03 Otrzymywanie ketokwasów
48:47 Bromowanie kwasów karboksylowych
49:56 Addycja halogenowodorów do kwasów nienasyconych
51:40 Otrzymywanie wyższych kwasów karboksylowych
52:58 Stearyna
53:16 Otrzymywanie kwasu mrówkowego
55:49 Reakcje kwasów karboksylowych z metalami, tlenkami metali oraz wodorotlenkami
1:01:51 Hydroliza anionowa w wodnych roztworach soli kwasów karboksylowych
1:03:08 Dysocjacja elektrolityczna w wodnych roztworach słabych kwasów karboksylowych
1:04:55 Reakcje z alkoholami oraz fenolami (estryfikacja)
1:07:21 Reakcje kwasów karboksylowych z hydroksykwasami
1:08:10 Tworzenie laktydów
1:09:07 Tworzenie laktonów
1:11:06 Tworzenie chlorków kwasowych
1:12:17 Tworzenie bezwodników kwasów karboksylowych
1:14:57 Reakcje z amoniakiem – tworzenie soli amonowych oraz amidów I-rzędowych
1:17:16 Dekarboksylacja kwasu salicylowego
1:17:46 Odwodnienie kwasu mrówkowego
1:18:14 Tworzenie mydeł z wyższych kwasów karboksylowych
1:20:05 Badanie właściwości redukujących kwasu mrówkowego oraz szczawiowego
1:21:34 Kwas mrówkowy i próba Tollensa oraz próba Trommera
1:24:20 Reakcje substytucji elektrofilowej z udziałem kwasu benzoesowego
1:26:11 Odróżnianie kwasów karboksylowych – projektowanie doświadczeń
1:28:56 Występowanie oraz znaczenie kwasów karboksylowych

 

Czas trwania wykładu: 1 godzina 35 minut 7 sekund.

Forma wykładu: film – prezentacja multimedialna z lektorem (Rafał Szczypiński).


TEMAT XV. Wykład: mydła, estry, tłuszcze

Film podzielony jest na rozdziały. Możesz wybrać dowolny z nich, klikając na pasek postępu w odtwarzaczu.

0:00 Wstęp
0:19 Budowa cząsteczek estrów, wiązanie estrowe
2:31 Nazewnictwo estrów
5:06 Nazewnictwo kwasów karboksylowych zawierających grupy estrowe
12:37 Nazewnictwo estrów kwasów nieorganicznych
15:06 Właściwości fizykochemiczne estrów
17:55 Reakcja estryfikacji
20:23 Mechanizm reakcji estryfikacji
24:07 Pozostałe reakcje otrzymywania estrów
30:04 Hydroliza kwasowa oraz zasadowa estrów
31:56 Amonoliza estrów
32:44 Hydroliza kwasów karboksylowych zawierających wiązania estrowe
34:57 Tłuszcze – systematyka
37:24 Tłuszcze właściwe, budowa oraz nazewnictwo
39:49: Otrzymywanie tłuszczów
41:09 Reakcja zmydlania tłuszczów
43:05 Liczba zmydlenia
45:43 Utwardzanie tłuszczów nienasyconych, reakcje z wodą bromową oraz roztworami manganianu(VII) potasu.
47:39 Liczba jodowa
51:05 Mydła – systematyka
52:29 Otrzymywanie mydeł
54:24 Zdolności piorące mydeł, mechanizm mycia
59:35 Wady mydeł
1:03:31 Detergenty jako środki powierzchniowo czynne
1:04:41 Anionowe środki powierzchniowo czynne
1:06:09 Kationowe środki powierzchniowo czynne
1:07:17 Niejonowe środki powierzchniowo czynne
1:08:54 Zalety oraz wady detergentów
1:10:03 Estry – występowanie oraz znaczenie i zastosowania

 

Czas trwania wykładu: 1 godzina 12 minut 27 sekund.

Forma wykładu: film – prezentacja multimedialna z lektorem (Rafał Szczypiński).
TEMAT XVIII. Wykład: polimery i tworzywa sztuczne

Film podzielony jest na rozdziały. Możesz wybrać dowolny z nich, klikając na pasek postępu w odtwarzaczu.

0:00 Wstęp
0:38 Klasyfikacja związków wielkocząsteczkowych
2:47 Monomer, mer, przykłady
6:15 Taktyczność w łańcuchach polimerów, wpływ na własności użytkowe polimerów
10:19 Reakcja polimeryzacji
11:40 Sposoby połączeń merów w łańcuchu polimeru, kopolimer
14:23 Polietylen (PE)
17:05 Polipropylen (PP)
18:41 Poli(chlorek winylu) (PVC, PCW)
20:00 Poli(tetrafluoroetylen) (PTFE, teflon)
22:19 Polistyren (PS)
24:33 Poli(metakrylan metylu) (PMMA)
26:44 Poli(akrylonitryl) (PAN)
27:33 Poliizopren, kauczuk naturalny
29:31 Polibutadien (PB, PBA)
33:14 Proces wulkanizacji z udziałem polibutadienu
34:46 Poli(octan winylu) (PVAc)
35:48 Poli(alkohol winylowy) (PVA)
38:36 Poli(dimetylosiloksan) (PDMS), polimery siloksanowe
41:00 Polimery przewodzące
43:04 Polianilina, politiofen, polietylenodioksytiofen
46:20 Reakcja polikondensacji
48:20 Poliestry. Poli(tereftalan etylenu) (PET)
50:27 Poliwęglan
52:06 Poliamidy. Nylon 66 (poliamid 66)
53:42 Poli(tereftalano-1,4-fenylodiamid) (Kevlar, PPTA)
56:08 Żywice fenolowo-formaldehydowe
57:43 Reakcja poliaddycji
59:12 Poliuretany (PU), pianki poliuretanowe
1:02:30 Tworzywa sztuczne, dodatki
1:04:34 Klasyfikacja tworzyw sztucznych (elastomery, plastomery, termoplasty, duroplasty)

Czas trwania wykładu: 1 godzina 7 minut 17 sekund.

Forma wykładu: film – prezentacja multimedialna z lektorem (Rafał Szczypiński).TEMAT XIX. Wykład: biocząsteczki, część 2 – cukry, glikozydy

Film podzielony jest na rozdziały. Możesz wybrać dowolny z nich, klikając na pasek postępu w odtwarzaczu.

0:00 Wstęp
0:19 Systematyka węglowodanów
2:38 Ogólna budowa cząsteczek monosacharydów, szeregi konfiguracyjne
5:27 Izomeria optyczna aldoz
7:39 Izomeria aldoz względem ketoz, pojęcie epimerii
9:39 Wzory Hawortha, postać piranozowa oraz furanozowa, anomeryczny atom węgla
12:32 Rozpoznawanie wzoru Hawortha aldozy oraz ketozy
14:15 Przekształcanie wzoru Hawortha w projekcję Fischera aldozy
17:34 Przekształcanie wzoru Hawortha w projekcję Fischera ketozy
20:27 Mutarotacja
23:46 Właściwości redukujące aldoz oraz ketoz wobec odczynników Trommera i Tollensa
26:19 Przebieg próby Trommera z udziałem monosacharydu
28:05 Przebieg próby Tollensa z udziałem monosacharydu
29:43 Odróżnianie aldoz od ketoz
32:09 Pozostałe reakcje monosacharydów
35:25 Właściwości fizykochemiczne glukozy oraz jej otrzymywanie
37:47 Inne cukry proste: ryboza, deoksyryboza, galaktoza
38:04 Enancjomery monosacharydów
38:53 Glikozydy – budowa cząsteczek
40:43 Klasyfikacja glikozydów
42:23 Nukleotydy
44:21 Disacharydy redukujące i nieredukujące – struktura cząsteczek
46:58 Sacharoza – budowa oraz właściwości
48:54 Przebieg prób Trommera i Tollensa z udziałem disacharydu nieredukującego
50:52 Hydroliza sacharozy oraz towarzysząca temu zmiana skręcalności właściwej roztworu
53:51 Wykrywanie produktów reakcji hydrolizy disacharydu nieredukującego
56:38 Budowa i właściwości laktozy
1:00:00 Budowa i właściwości maltozy oraz celobiozy
1:02:44 Budowa i właściwości skrobi. Amyloza oraz amylopektyna
1:06:30 Doświadczalne wykrywanie skrobi
1:08:33 Budowa i właściwości celulozy
1:10:11 Syntetyczne pochodne celulozy – azotan celulozy oraz octan celulozy

Pewnym rozszerzeniem wykładu są dostępne pod poniższymi linkami artykuły:

1. Drewno, celuloza i wiązania wodorowe.

Czas trwania wykładu: 1 godzina 12 minut 48 sekund.

Forma wykładu: film – prezentacja multimedialna z lektorem (Rafał Szczypiński).


TEMAT XX. Wykład: podstawy spektroskopii oraz widma

Przed obejrzeniem lekcji należy zapoznać się z tutorialem:

Które atomy węgla oraz wodoru są równocenne?

Film podzielony jest na rozdziały. Możesz wybrać dowolny z nich, klikając na pasek postępu w odtwarzaczu.

0:00 Wstęp
1:24 Absorpcja promieniowania elektromagnetycznego
4:16 Absorbancja i transmitancja
8:39 Zależność absorbancji od stężenia, prawo Lamberta-Beera
13:38 Fluorescencja, zależność natężenia fluorescencji od stężenia
19:35 Widmo UV-Vis (absorpcyjne)
22:07 Czynniki wpływające na przesunięcie pasma absorpcji
25:07 Spektroskopia NMR
28:00 Widmo 1H NMR, pojęcie przesunięcia chemicznego
33:21 Pojęcie multipletowości sygnałów w widmie 1H NMR
35:23 Rozszczepienie sygnałów w widmie 1H NMR
42:21 Brak rozszczepienia sygnałów w widmie 1H NMR
48:21 Ustalanie liczby atomów wodoru na podstawie widma 1H NMR, integracja
51:18 Widmo 13C NMR
52:31 Widmo MS (spektrometria mas)
55:54 Spektroskopia w podczerwieni (IR)

Czas trwania wykładu: 1 godzina 1 minuta 42 sekundy.

Forma wykładu: film – prezentacja multimedialna z lektorem (Rafał Szczypiński).Paginacja