DWMED

Breadcrumbs

TEMAT VI. Wykład: termodynamika oraz statyka reakcji chemicznych, część 3 - równowagi chemiczne, reguła przekory

Fragment lekcji, w którym omówiony został wpływ ciśnienia na położenie stanu równowagi reakcji biegnącej w układzie jednorodnym dostępny jest tym linkiem:

Podczas tego wykładu omówione zostały zagadnienia związane z procesami równowagowymi.

Film podzielony jest na rozdziały. Możesz wybrać dowolny z nich, klikając na pasek postępu w odtwarzaczu.

0:00 Wstęp
0:16 Pojęcie reakcji odwracalnej oraz stanu równowagi dynamicznej
4:14 Wykres zmian liczb moli reagentów w czasie, stężenia równowagowe reagentów
6:36 Pojęcie stałej równowagi reakcji chemicznej, prawo działania mas Guldberga-Waagego
9:32 Stała równowagi w układach jednorodnych
12:47 Stała równowagi w układach niejednorodnych
16:07 Stała równowagi reakcji odwrotnej oraz reakcji z innymi współczynnikami stechiometrycznymi w równaniu chemicznym
19:00 Iloraz reakcji chemicznej
20:09 Tabela bilansu materiałowego reagentów
24:52 Czynniki wpływające na przesunięcie stanu równowagi, reguła przekory Le Chateliera-Brauna
28:15 Wpływ wprowadzenia substratu lub produktu na położenie stanu równowagi – układ homogeniczny
30:00 Wpływ wprowadzenia substratu lub produktu na położenie stanu równowagi – układ heterogeniczny
33:07 Wpływ temperatury na położenie stanu równowagi – informacje ogólne
36:05 Wpływ temperatury na położenie stanu równowagi – reakcja endotermiczna
38:21 Wpływ temperatury na położenie stanu równowagi – reakcja egzotermiczna
40:27 Wpływ ciśnienia na położenie stanu równowagi – reakcje ze zmianą objętości, układy homogeniczne
45:03 Wpływ ciśnienia na położenie stanu równowagi – reakcje bez zmiany objętości oraz układy heterogeniczne
48:12 Reguła przekory w praktyce na przykładzie reakcji syntezy amoniaku

Pewnym rozszerzeniem wykładu jest dostępny pod poniższym linkiem artykuł:

Zmiana ciśnienia w reakcjach równowagowych, biegnących z udziałem reagentów gazowych

Czas trwania wykładu: 52 minuty 50 sekund.

Forma wykładu: film – prezentacja multimedialna z lektorem (Rafał Szczypiński).


TEMAT VII. Wykład: Równowagi w roztworach wodnych, część 1 - prawo rozcieńczeń Ostwalda, pH, iloczyn rozpuszczalności, bufory

Podczas tego wykładu omówione zostały zagadnienia związane z procesami równowagowymi w roztworach wodnych.

Film podzielony jest na rozdziały. Możesz wybrać dowolny z nich, klikając na pasek postępu w odtwarzaczu.

0:00 Wstęp
0:24 Pojęcie elektrolitu, elektrolity mocne oraz słabe
1:54 Pojęcie stopnia dysocjacji elektrolitu
4:23 Kwasy i zasady w ujęciu teorii Arrheniusa
7:40 Kwasy i zasady w ujęciu teorii Lewisa (teoria elektronowa)
10:15 Kwasy i zasady w ujęciu teorii Brønsteda-Lowry’ego (teoria protonowa)
12:41 Drobiny amfiprotyczne
16:22 Pojęcie stałej równowagi dysocjacji elektrolitu
19:33 Prawo rozcieńczeń Ostwalda
22:42 Kiedy stosujemy wzór dokładny, a kiedy uproszczony prawa rozcieńczeń Ostwalda?
26:20 Która wielkość lepiej opisuje moc elektrolitu – stała, czy stopień dysocjacji?
32:58 Reakcje wypierania kwasów słabych przez inne kwasy słabe
35:55 Kolejność reakcji mieszaniny kwasów Brønsteda z zasadą Brønsteda
39:07 Kolejność reakcji mieszaniny zasad Brønsteda z kwasem Brønsteda
41:43 Autodysocjacja wody oraz innych związków chemicznych, iloczyn jonowy wody
45:33 Zależność iloczynu jonowego wody od temperatury
49:11 Skala pH, obliczanie wartości pH i pOH roztworu
51:41 Zależność pH od stężeń roztworów mocnych i słabych kwasów oraz zasad
55:38 Wpływ autodysocjacji wody na pH silnie rozcieńczonych roztworów mocnych kwasów i zasad
1:00:04 Relacja między stałą dysocjacji oraz stałą hydrolizy w roztworach soli
1:03:43 Dysocjacja czy hydroliza w roztworach wodorosoli
1:07:00 Pojęcie substancji trudno rozpuszczalnej w wodzie, reakcje strąceniowe
1:09:42 Iloczyn rozpuszczalności
1:12:46 Rozpuszczalność substancji a iloczyn rozpuszczalności
1:15:33 Rozpuszczalność molowa, określanie, który związek jest lepiej rozpuszczalny w wodzie
1:20:17 Rozpuszczalność substancji a efekt wspólnego jonu
1:22:41 Kolejność strącania osadów
1:25:48 Twardość wody
1:28:04 Roztwory buforowe, bufor amonowy
1:32:06 Roztwory buforowe, bufor octanowy
1:34:01 Roztwory buforowe, bufor fosforanowy

Po obejrzeniu tej lekcji należy zapoznać się z następującymi tutorialami oraz artykułami:

1. Prawo rozcieńczeń Ostwalda.

2. Zależność między stopniem dysocjacji i wartością wyrażenia Co/K.

3. Wykorzystanie tablic logarytmicznych w liczeniu wartości pH i pOH roztworu oraz stężenia molowego jonów H+ i OH.

4. Pierwiastek stopnia trzeciego z liczby zapisanej w notacji wykładniczej – wykorzystanie kalkulatora prostego.

5. Hydroliza w wodnych roztworach soli obojętnych oraz wodorosoli – część pierwsza: określanie odczynu roztworu.

6. Równowagi jonowe z udziałem wodorotlenku cynku.

7. Roztwory buforowe.

Czas trwania wykładu: 1 godzina 37 minut 19 sekund.

Forma wykładu: film – prezentacja multimedialna z lektorem (Rafał Szczypiński).


TEMAT VII. Wykład: równowagi w roztworach wodnych, część 2 – wskaźniki pH, miareczkowanie, przewodnictwo roztworów elektrolitów

Podczas tego wykładu omówione zostały zagadnienia związane z miareczkowaniem oraz przewodnictwem roztworów elektrolitów.

Film podzielony jest na rozdziały. Możesz wybrać dowolny z nich, klikając na pasek postępu w odtwarzaczu.

0:00 Wstęp
0:13 Wskaźniki alkacymetryczne, działanie, zakres wskaźnikowy
07:18 Miareczkowanie alkacymetryczne – informacje ogólne
8:37 Punkt równoważnikowy miareczkowania
9:57 Krzywa miareczkowania
10:33 Przebieg krzywej miareczkowania roztworu mocnej zasady roztworem mocnego kwasu
12:35 Przebieg krzywej miareczkowania roztworu mocnego kwasu roztworem mocnej zasady
13:26 Przykład miareczkowania z danymi liczbowymi
19:09 Przebieg krzywej miareczkowania roztworu słabej zasady roztworem mocnego kwasu
24:10 Przebieg krzywej miareczkowania roztworu słabego kwasu roztworem mocnej zasady
28:19 Miareczkowanie roztworów wieloprotonowych kwasów roztworami mocnych zasad
31:40 Wykorzystanie przewodnictwa elektrycznego roztworu w miareczkowaniu
34:00 Miareczkowanie konduktometryczne – informacje ogólne
35:17 Miareczkowanie konduktometryczne – zmiany przewodnictwa roztworu gdy nie strąca się osad
38:15 Miareczkowanie konduktometryczne – zmiany przewodnictwa roztworu gdy strąca się osad

Po obejrzeniu tej lekcji należy zapoznać się z następującymi tutorialami oraz artykułami:

1. Jak działa wskaźnik alkacymetryczny?

2. Jak dobrać wskaźnik alkacymetryczny?

3. Miareczkowanie alkacymetryczne.

Czas trwania wykładu: 41 minut 21 sekund.

Forma wykładu: film – prezentacja multimedialna z lektorem (Rafał Szczypiński).


TEMAT VIII. Wykład: procesy redoks, część 1 – reakcje redoks, bilans jonowo-elektronowy

Fragment tej lekcji, w którym przedstawiono metodę bilansu jonowo-elektronowego dla reakcji biegnącej w środowisku kwasowym dostępny jest nieodpłatnie w postaci tego nagrania:

Podczas wykładu omówione zostały zagadnienia związane z procesami utleniania oraz redukcji.

Film podzielony jest na rozdziały. Możesz wybrać dowolny z nich, klikając na pasek postępu w odtwarzaczu.

0:00 Wstęp
0:29 Zdolności utleniające oraz redukujące pierwiastków a położenie w układzie okresowym
2:51 Pojęcie stopnia utlenienia, stopnie utlenienia pierwiastków chemicznych
4:59 Minimalny stopień utlenienia pierwiastka
6: 44 Maksymalny stopień utlenienia pierwiastka
9:43 Przypisywanie stopni utlenienia pierwiastkom na podstawie wzorów strukturalnych
16:39 Czym są procesy utleniania oraz redukcji?
19:24 Zapis równań reakcji redoks, pojęcie utleniacza oraz reduktora
23:23 Reakcja dysproporcjonacji oraz dysmutacji
25:55 Reakcja synproporcjonacji
26:57 Do czego utleniają się „popularne” reduktory?
34:00 Bilans jonowo-elektronowy w środowisku kwasowym
42:34 Bilans jonowo-elektronowy w środowisku zasadowym
50:06 Bilansować jonami H+  czy OH?
54:42 Moc utleniaczy oraz reduktorów, potencjał standardowy redoks
58:44 Przewidywanie kierunku przebiegu reakcji redoks

Po obejrzeniu tej lekcji należy zapoznać się z następującymi artykułami:

1. Przypisywanie wartości stopni utlenienia pierwiastkom w związkach organicznych.

2. Bilans jonowo-elektronowy bez wykorzystania wartości stopni utlenienia pierwiastków chemicznych.

3. Wypieranie miedzi przez glin.

4. Zrób to sam – octan miedzi(II). Opis doświadczenia oraz jego fizykochemiczna analiza.

Czas trwania wykładu: 1 godzina 2 minuty 35 sekund.

Forma wykładu: film – prezentacja multimedialna z lektorem (Rafał Szczypiński).


TEMAT VIII. Wykład: procesy redoks, część 2 – pierwiastki bloku d

Podczas tego wykładu omówione zostały zagadnienia związane z pierwiastkami bloku d.

Opisano produkty reakcji podanych pierwiastków bloku d oraz ich związków chemicznych. Wskazano między innymi obserwacje jakie należy odnotować podczas przebiegających reakcji chemicznych.

Film podzielony jest na rozdziały. Możesz wybrać dowolny z nich, klikając na pasek postępu w odtwarzaczu.

0:00 Wstęp
0:26 Chrom – informacje ogólne oraz reakcje
2:48 Związki chromu na II. stopniu utlenienia
7:20 Związki chromu na III. stopniu utlenienia
11:11 Związki chromu na VI. stopniu utlenienia
19:57 Mangan – informacje ogólne oraz reakcje
22:39 Związki manganu na II. stopniu utlenienia
27:34 Związki manganu na IV. stopniu utlenienia
31:09 Związki manganu na VII. stopniu utlenienia
38:07 Żelazo – informacje ogólne oraz reakcje
40:44 Związki żelaza na II. stopniu utlenienia
43:58 Związki żelaza na III. stopniu utlenienia
50:46 Miedziowce – informacje ogólne
54:25 Związki miedzi na I. oraz II. stopniu utlenienia
1:00:20 Związki srebra na I. stopniu utlenienia
1:03:24 Związki złota na III. stopniu utlenienia

 

Po obejrzeniu tej lekcji należy zapoznać się z następującymi artykułami oraz tutorialami:

1. Wpływ pH środowiska na przebieg reakcji redoks z udziałem jonów manganianowych(VII).

2. Tutorial: jak zmieniła się masa blaszki?

Czas trwania wykładu: 1 godzina 4 minuty 53 sekundy.

Forma wykładu: film – prezentacja multimedialna z lektorem (Rafał Szczypiński).

TEMAT X. Wykład: węglowodory, część 1 - alkany oraz cykloalkany, węglowodory nasycone

Film podzielony jest na rozdziały. Możesz wybrać dowolny z nich, klikając na pasek postępu w odtwarzaczu.

0:00 Wstęp
0:23 Systematyka węglowodorów
4:12 Szereg homologiczny alkanów – właściwości fizyczne, informacje ogólne
8:08 Alkany rozgałęzione – nazewnictwo
13:23 Izomeria w alkanach
15:50 Metody otrzymywania metanu
18:43 Otrzymywanie alkanów – synteza Wurtza
24:27 Otrzymywanie alkanów – dekarboksylacja soli sodowych
25:43 Otrzymywanie alkanów – addycja wodoru do węglowodorów nienasyconych
26:38 Otrzymywanie alkanów – metoda Kolbego (elektroliza roztworów soli kwasów karboksylowych)
29:52 Substytucja rodnikowa – mechanizm reakcji
36:21 Podatność alkanów na podstawienie rodnikowe, liczba produktów monochlorowania
40:19 Reakcje spalania alkanów
41:15 Konwersja metanu parą wodną
42:50 Szereg homologiczny cykloalkanów – informacje ogólne
45:22 Konformacje cykloheksanu (łodziowa oraz krzesłowa)
47:13 Cykloalkany rozgałęzione – nazewnictwo
51:58 Izomeria konstytucyjna w cykloalkanach
55:29 Izomeria geometryczna w cykloalkanach
57:58 Otrzymywanie cykloalkanów z halogenopochodnych
59:42 Otrzymywanie cykloalkanów – addycja wodoru do arenów oraz cykloalkenów
1:00:39 Reakcje cykloalkanów

Fragment lekcji, w którym omówiona została synteza Wurtza dostępny jest nieodpłatnie pod tym linkiem:

Po obejrzeniu tej lekcji należy zapoznać się z następującymi tutorialami:

1. Tutorial: rysowanie wzorów grupowych izomerów szkieletowych alkanów.

Czas trwania wykładu: 1 godzina 4 minuty 25 sekund.

Forma wykładu: film – prezentacja multimedialna z lektorem (Rafał Szczypiński).


TEMAT X. Wykład: węglowodory, część 2 - alkeny oraz alkiny, alifatyczne węglowodory nienasycone

Film podzielony jest na rozdziały. Możesz wybrać dowolny z nich, klikając na pasek postępu w odtwarzaczu.

0:00 Wstęp
0:31 Szereg homologiczny alkenów – budowa cząsteczek, właściwości fizyczne
6:55 Alkeny – nazewnictwo łańcuchów bocznych
10:26 Alkeny rozgałęzione – nazewnictwo
14:59 Izomeria konstytucyjna w alkenach
17:00 Izomeria geometryczna typu cis-trans w alkenach
18:33 Izomeria geometryczna typu E/Z w alkenach, określanie ważności podstawników
24:34 Etylen – otrzymywanie (depolimeryzacja, eliminacja, addycja)
27:44 Otrzymywanie alkenów – eliminacja halogenowodoru, reguła Zajcewa
32:20 Addycja elektrofilowa – wprowadzenie
33:53 Addycja elektrofilowa – mechanizm
37:45 Reguła Markownikowa
43:09 Alkeny – reakcje addycji wodoru, halogenowodorów, halogenów oraz wody
44:43 Alkeny – reakcja polimeryzacji
45:53 Alkeny – zachowanie się wobec wodnego roztworu KMnO4
47:20 Alkeny – zachowanie się wobec zakwaszonego roztworu KMnO4
50:10 Szereg homologiczny alkadienów, dieny sprzężone, skumulowane oraz izolowane
51:23 Sprzężone dieny – reakcje addycji
53:58 Szereg homologiczny cykloalkenów, nazewnictwo
55:33 Cykloalkeny – otrzymywanie
56:47 Szereg homologiczny alkinów – budowa cząsteczek, właściwości fizyczne
1:01:18 Alkiny rozgałęzione – nazewnictwo
1:03:43 Izomeria konstytucyjna w alkinach
1:05:22 Acetylen (etyn) – otrzymywanie
1:06:38 Otrzymywanie alkinów – reakcje eliminacji
1:08:56 Otrzymywanie alkinów – reakcja przedłużania łańcucha węglowego
1:11:19 Alkiny – reakcje addycji wodoru, halogenowodorów oraz halogenów
1:14:23 Alkiny – reakcja addycji wody, tworzenie enolu, tautomeria
1:17:49 Acetylen – reakcja dimeryzacji
1:19:33 Acetylen – reakcja trimeryzacji
1:20:00 Alkiny – zachowanie się wobec zakwaszonego roztworu KMnO4

UWAGA: w filmie omówiono jedynie kilka reakcji polimeryzacji. Z uwagi na obszerność tego zagadnienia, zostało opracowane w ramach wykładu pt. „Polimery i tworzywa sztuczne”.

Zwiastun wykładu:

Czas trwania wykładu: 1 godzina 24 minuty 45 sekund.

Forma wykładu: film – prezentacja multimedialna z lektorem (Rafał Szczypiński).


TEMAT X. Wykład: węglowodory, część 3 - węglowodory aromatyczne

Film podzielony jest na rozdziały. Możesz wybrać dowolny z nich, klikając na pasek postępu w odtwarzaczu.

0:00 Wstęp
0:15 Struktura cząsteczki benzenu, pojęcie aromatyczności
4:54 Reguła Hückla
9:58 Heterocykliczne związki aromatyczne
13:37 Szereg homologiczny benzenu, izomery położenia: orto-, meta-, para
17:37 Pozostałe węglowodory aromatyczne obowiązujące na maturze z chemii
19:50 Benzen oraz jego homologi – otrzymywanie
22:12 Substytucja elektrofilowa – mechanizm, pojęcie czynnika elektrofilowego
27:39 Halogenowanie, alkilowanie i acylowanie benzenu pod wpływem katalizatorów
30:10 Nitrowanie benzenu, mieszanina nitrująca
32:50 Sulfonowanie benzenu
33:36 Uwodornienie benzenu w obecności katalizatora
34:52 Efekt kierujący podstawników pierwszego i drugiego rodzaju w położenia orto-, meta- oraz para-
41:45 Metylobenzen (toluen) – reakcje substytucji elektrofilowej
44:42 Metylobenzen (toluen) – reakcje chlorowania oraz bromowania w obecności światła
47:33 Metylobenzen (toluen) – reakcje utleniania za pomocą zakwaszonych roztworów KMnO4 oraz K2Cr2O7
49:52 Naftalen, reakcje i nazewnictwo produktów reakcji substytucji elektrofilowej
55:17 Reakcje addycji wodoru do węglowodorów aromatycznych
58:02 Odróżnianie węglowodorów – projekt doświadczenia
1:08:44 Podsumowanie reakcji odróżniających węglowodory
1:12:40 Produkty pochodzące z przeróbki ropy naftowej
1:15:45 Produkty koksowania węgla

Czas trwania wykładu: 1 godzina 18 minut 50 sekund.

Forma wykładu: film – prezentacja multimedialna z lektorem (Rafał Szczypiński).
TEMAT XII. Wykład: hydroksylowe pochodne węglowodorów, część 1 - alkohole

Podczas tego wykładu omówione zostały zagadnienia związane z alkoholami monohydroksylowymi, polihydroksylowymi, nasyconymi i nienasyconymi oraz aromatycznymi. Wskazano między innymi obserwacje jakie należy odnotować podczas przebiegających reakcji chemicznych.

Film podzielony jest na rozdziały. Możesz wybrać dowolny z nich, klikając na pasek postępu w odtwarzaczu.

0:00 Wstęp
0:13 Systematyka alkoholi, pojęcie rzędowości alkoholu
02:10 Nazewnictwo alkoholi monohydroksylowych
05:36 Nazewnictwo alkoholi polihydroksylowych
08:01 Właściwości fizyczne alkoholi
10:17 Alkohole i wiązania wodorowe
12:20 Otrzymywanie alkoholi, reakcje addycji elektrofilowej
14:42 Otrzymywanie alkoholi, reakcje substytucji nukleofilowej
15:50 Otrzymywanie alkoholi z aldehydów oraz ketonów
17:56 Otrzymywanie dioli w z alkenów w reakcji z wodnym roztworem manganianu(VII) potasu
19:35 Otrzymywanie glikolu etylenowego
21:16 Otrzymywanie gliceryny
22:43 Reakcje alkoholi, substytucja nukleofilowa
24:23 Reakcje alkoholi z metalami aktywnymi, hydroliza anionowa alkoholanów
27:15 Reakcje odwodnienia alkoholi
28:40 Reakcje alkoholi z kwasami karboksylowymi, tworzenie estrów
31:10 Reakcje utleniania alkoholi za pomocą CuO
33:39 Reakcje utleniania alkoholi I-rzędowych za pomocą zakwaszonych roztworów KMnO4 oraz K2Cr2O7
45:11 Reakcje utleniania alkoholi II-rzędowych za pomocą zakwaszonych roztworów KMnO4 oraz K2Cr2O7
48:04 Reakcje alkoholi z aldehydami oraz ketonami, tworzenie hemiacetali oraz acetali
50:24 Reakcje alkoholi aromatycznych na przykładzie fenylometanolu
52:05 Odróżnianie alkoholi, reakcja z alkaliczną zawiesiną wodorotlenku miedzi(II)
53:49 Odróżnianie alkoholi, reakcja z bromem, wodą bromową oraz mieszaniną nitrującą
55:20 Odróżnianie alkoholi, próba jodoformowa

UWAGA: zastosowanie alkoholi oraz ich wpływ na organizmy żywe omówiony został w wykładzie dotyczącym fenoli.

 

Czas trwania wykładu: 58 minut 20 sekund.

Forma wykładu: film – prezentacja multimedialna z lektorem (Rafał Szczypiński).


Paginacja