DWMED

Breadcrumbs

TEMAT X. Wykład: węglowodory, część 3 - węglowodory aromatyczne

Podczas tego wykładu omówione zostaną następujące zagadnienia:

– pojęcie aromatyczności oraz reguła Hückla,

– struktury graniczne (Kekulégo) benzenu oraz naftalenu, przykłady związków aromatycznych, w tym heterocyklicznych,

– nazewnictwo węglowodorów aromatycznych,

– izomeria położenia (orto-, meta-, para-) podstawników,

– momenty dipolowe izomerów orto-, meta- oraz para-,

– otrzymywanie węglowodorów aromatycznych,

– mechanizm reakcji substytucji elektrofilowej krok po kroku na przykładzie reakcji bromowania benzenu w obecności FeBr3 jako katalizatora,

– reakcje benzenu,

– efekt kierujący podstawników oraz ich klasyfikacja (pierwszego rodzaju oraz drugiego rodzaju),

– reakcje toluenu oraz innych węglowodorów aromatycznych,

– reakcje naftalenu,

– nazewnictwo organicznych produktów reakcji węglowodorów aromatycznych,

– przykład wieloetapowego doświadczenia pozwalającego na odróżnienie kilku węglowodorów należących do różnych szeregów homologicznych (pentan, heks-1-en, heks-2-yn, benzen, oraz metylobenzen),

– podsumowanie zachowania się węglowodorów wobec: wody bromowej, roztworu bromu w czterochlorku węgla, mieszaniny nitrującej w zależności od warunków prowadzenia procesu,

– obróbka ropy naftowej oraz jej frakcje,

– koksowanie węgla kamiennego.

Czas trwania wykładu: 1 godzina 18 minut 50 sekund.

Forma wykładu: film – prezentacja multimedialna z lektorem (Rafał Szczypiński).