DWMED

Breadcrumbs


Zadanie 26.3. Arkusz Palladium kwiecień 2022 (1 punkt)

Hydroborowanie alkenów jest dogodną metodą otrzymywania tych alkoholi, których nie daje się otrzymać z zadowalającą wydajnością w reakcji addycji wody w środowisku kwasowym. Ogólny schemat procesu hydroborowania alkenu, prowadzącego do powstania głównego produktu organicznego ilustruje rysunek:

Jeśli zamiast alkenu zastosowany zostanie alkin o ogólnej budowie cząsteczki typu R–C≡CH, to ostatecznym produktem organicznym hydroborowania będzie aldehyd. Z kolei z alkinu o wzorze R1–C≡C–R2 powstaje wtedy keton.

Na podstawie: R.T. Morrison, R.N. Boyd, Chemia Organiczna. Tom 1, Warszawa 1997.

Przeprowadzono dwie syntezy organiczne z udziałem najbliższego rozgałęzionego homologu but-2-enu. Produktem hydroborowania był czynny optycznie alkohol drugorzędowy. Drugi z alkoholi natomiast (trzeciorzędowy) otrzymany został w reakcji addycji wody w środowisku kwasowym.

Podkreśl wyrażenia w nawiasach tak, aby powstały zdania prawdziwe.

Proces hydroborowania niesymetrycznego alkenu przebiega głównie z utworzeniem alkoholu o (wyższej / niższej) rzędowości, można zatem stwierdzić, że produkt uprzywilejowany powstaje (zgodnie / niezgodnie) z regułą Markownikowa. Podczas reakcji addycji wody do alkenu w środowisku kwasowym powstaje karbokation, którego trwałość jest tym (większa / mniejsza), im wyżej rzędowy jest atom węgla, na którym zlokalizowany jest ładunek dodatni, dlatego reakcja taka przebiega (zgodnie / niezgodnie) z regułą Markownikowa.

© dr inż. Rafał Szczypiński, wszelkie prawa zastrzeżone
Zadanie 29. Arkusz Palladium kwiecień 2022 (1 punkt)

Homologi benzenu zwykle otrzymuje się metodą Friedela-Craftsa. Na przykład etylobenzen powstaje wówczas z benzenu na dwa różne sposoby. Pierwszy polega na jego reakcji z odpowiednią monochloropochodną alkilową, drugi zaś jest reakcją syntezy z udziałem etenu. W obu przypadkach stosowany jest katalizator z grupy tzw. kwasów Lewisa, na przykład chlorek glinu. W przypadku wykorzystania chloropochodnej alkilowej, mechanizm reakcji w sposób uproszczony ilustruje poniższy schemat, na którym R oznacza resztę łańcucha alkilowego, natomiast C6H6 jest wzorem sumarycznym benzenu.

Etap I                     R–CH2Cl + AlCl3 → R–CH2+ + AlCl4

Etap II                   R–CH2+ + C6H6 → [R–CH2–C6H6]+

Etap III                 [R–CH2–C6H6]+ + AlCl4 → R–CH2–C6H5 + AlCl3 + HCl

Na podstawie: K.-H. Lautenschläger, W. Schröter, A. Wanninger, Nowoczesne kompendium chemii, Warszawa 2018 oraz J. McMurry, Chemia organiczna, Warszawa 2012.

Karbokation powstały w pierwszym etapie procesu otrzymywania etylobenzenu metodą z udziałem chloropochodnej alkilowej na jednym z atomów węgla ma zlokalizowany ładunek dodatni.

Podkreśl wyrażenia w nawiasach tak, aby powstały zdania prawdziwe.

Proces alkilowania benzenu z udziałem chloropochodnej alkilowej w obecności katalizatora jest reakcją (addycji / substytucji / eliminacji), która przebiega według mechanizmu (nukleofilowego / elektrofilowego). Powstający karbokation jest (elektrofilem / nukleofilem), ponieważ wykazuje (duże / małe) powinowactwo do elektronów π tworzących wiązanie zdelokalizowane w pierścieniu.

© dr inż. Rafał Szczypiński, wszelkie prawa zastrzeżone


Zadanie 30.1. Arkusz Palladium kwiecień 2022 (1 punkt)

Homologi benzenu zwykle otrzymuje się metodą Friedela-Craftsa. Na przykład etylobenzen powstaje wówczas z benzenu na dwa różne sposoby. Pierwszy polega na jego reakcji z odpowiednią monochloropochodną alkilową, drugi zaś jest reakcją syntezy z udziałem etenu. W obu przypadkach stosowany jest katalizator z grupy tzw. kwasów Lewisa, na przykład chlorek glinu. W przypadku wykorzystania chloropochodnej alkilowej, mechanizm reakcji w sposób uproszczony ilustruje poniższy schemat, na którym R oznacza resztę łańcucha alkilowego, natomiast C6H6 jest wzorem sumarycznym benzenu.

Etap I                     R–CH2Cl + AlCl3 → R–CH2+ + AlCl4

Etap II                   R–CH2+ + C6H6 → [R–CH2–C6H6]+

Etap III                 [R–CH2–C6H6]+ + AlCl4 → R–CH2–C6H5 + AlCl3 + HCl

Na podstawie: K.-H. Lautenschläger, W. Schröter, A. Wanninger, Nowoczesne kompendium chemii, Warszawa 2018 oraz J. McMurry, Chemia organiczna, Warszawa 2012.

Reakcja alkilowania może posłużyć również do otrzymania mieszaniny trzech izomerycznych względem etylobenzenu węglowodorów aromatycznych, zwyczajowo zwanych ksylenami. Substratami reakcji są wtedy metylobenzen oraz odpowiednia chloropochodna alkilowa.

Narysuj wzory grupowe lub uproszczone ksylenów. Napisz nazwę systematyczną tego z nich, który jest nieuprzywilejowanym produktem reakcji alkilowania metylobenzenu.

Wzory ksylenów:

Nazwa systematyczna nieuprzywilejowanego produktu:

© dr inż. Rafał Szczypiński, wszelkie prawa zastrzeżone


Zadanie 30.2. Arkusz Palladium kwiecień 2022 (1 punkt)

Homologi benzenu zwykle otrzymuje się metodą Friedela-Craftsa. Na przykład etylobenzen powstaje wówczas z benzenu na dwa różne sposoby. Pierwszy polega na jego reakcji z odpowiednią monochloropochodną alkilową, drugi zaś jest reakcją syntezy z udziałem etenu. W obu przypadkach stosowany jest katalizator z grupy tzw. kwasów Lewisa, na przykład chlorek glinu. W przypadku wykorzystania chloropochodnej alkilowej, mechanizm reakcji w sposób uproszczony ilustruje poniższy schemat, na którym R oznacza resztę łańcucha alkilowego, natomiast C6H6 jest wzorem sumarycznym benzenu.

Etap I                     R–CH2Cl + AlCl3 → R–CH2+ + AlCl4

Etap II                   R–CH2+ + C6H6 → [R–CH2–C6H6]+

Etap III                 [R–CH2–C6H6]+ + AlCl4 → R–CH2–C6H5 + AlCl3 + HCl

Na podstawie: K.-H. Lautenschläger, W. Schröter, A. Wanninger, Nowoczesne kompendium chemii, Warszawa 2018 oraz J. McMurry, Chemia organiczna, Warszawa 2012.

Reakcja alkilowania może posłużyć również do otrzymania mieszaniny trzech izomerycznych względem etylobenzenu węglowodorów aromatycznych, zwyczajowo zwanych ksylenami. Substratami reakcji są wtedy metylobenzen oraz odpowiednia chloropochodna alkilowa. W zależności od izomeru, ksyleny pod ciśnieniem normalnym mają temperatury wrzenia 144,4 oC, 139,1 oC oraz 138,3 oC.

Wyjaśnij, dlaczego mieszaniny ksylenów praktycznie nie daje się rozdzielić metodą destylacji frakcjonowanej?

© dr inż. Rafał Szczypiński, wszelkie prawa zastrzeżone

Paginacja