DWMED

Breadcrumbs

Zadanie 32.3. Arkusz Palladium kwiecień 2022 (1 punkt)

Podczas przebiegającego pod wpływem prądu stałego procesu elektrolizy dochodzi do uporządkowanego ruchu jonów w kierunku odpowiednich (zwykle platynowych lub grafitowych) elektrod, obojętnych wobec składników roztworu. W przypadku wodnych roztworów soli kwasów monokarboksylowych, na anodzie (oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie) utleniają się głównie aniony reszty kwasowej. W efekcie powstaje węglowodór o liczbie atomów węgla dwukrotnie większej niż liczba atomów węgla znajdujących się w łańcuchu alkilowym anionu reszty kwasowej. Drugim produktem wydzielanym na tej elektrodzie jest bezbarwny gaz powodujący mętnienie wody wapiennej. Jeśli sól pochodzi od metalu mało aktywnego, to wówczas na katodzie redukują się przede wszystkim kationy tego metalu, a masa elektrody ulega zwiększeniu.

Na podstawie: D. Klüh, W. Waldmüller, M. Gaderer, Kolbe Electrolysis for the Conversion of Carboxylic Acids to Valuable Products – A Process Design Study, Clean Technologies 2021.

Elektrolizie poddano wodny roztwór octanu miedzi(II) z zastosowaniem elektrod platynowych.

W celu oczyszczenia powstałego węglowodoru od drugiego gazowego produktu elektrolizy, powodującego mętnienie wody wapiennej, mieszaninę przepuszczono przez płuczkę z wodnym roztworem pewnego związku chemicznego.

Spośród wymienionych niżej substancji

HCl                    CuSO4                    CaCl2                    KOH                    Br2

podkreśl wzór tej, której wodny roztwór powinien znaleźć się w płuczce, w celu usunięcia opisanego zanieczyszczenia. Następnie napisz w formie jonowej skróconej równanie przebiegającej z jej udziałem reakcji chemicznej.

Równanie reakcji:

© dr inż. Rafał Szczypiński, wszelkie prawa zastrzeżone
Zadanie 35. Arkusz Palladium kwiecień 2022 (1 punkt)

Loperamid jest popularnym środkiem leczniczym stosowanym w objawowej terapii biegunki. Uproszczony wzór chemiczny cząsteczki tego związku ilustruje rysunek:

Na podstawie: D. Steinhilber, M. Schubert-Zsilavecz, H. J. Roth, Chemia medyczna. Cele leków. Substancje czynne. Biologia chemiczna, Wrocław 2012.

 Przeprowadzono doświadczenie chemiczne, którego schemat ilustruje rysunek:

Podczas tego eksperymentu zaobserwowano, że zwilżony wodą uniwersalny papierek wskaźnikowy zmienił barwę na kolor niebieski oraz wyczuwalny był „rybi” zapach. Za opisane obserwacje odpowiedzialny był lotny związek chemiczny o temperaturze wrzenia 6,9 oC (ciśnienie normalne), stanowiący produkt hydrolizy wiązania amidowego znajdującego się w cząsteczce loperamidu.

Podkreśl wyrażenia w nawiasach tak, aby powstały zdania prawdziwe.

Opisany lotny związek chemiczny ma izomer o (wyższej / niższej) od niego temperaturze wrzenia. Można zatem wnioskować, że rzędowość tego izomeru konstytucyjnego jest (większa / mniejsza) niż rzędowość powstałego związku o temperaturze wrzenia 6,9 oC. Między cząsteczkami wymienionych izomerycznych substancji chemicznych (mogą / nie mogą) tworzyć się wiązania wodorowe, ponieważ w cząsteczce każdej z nich znajduje się pierwiastek o (małej / dużej) wartości elektroujemności, połączony z atomem wodoru i zawierający wolną parę elektronową.

© dr inż. Rafał Szczypiński, wszelkie prawa zastrzeżone


Paginacja