DWMED

Breadcrumbs

Reakcja wodnego roztworu siarczanu(VI) miedzi(II) ze stechiometryczną ilością roztworu wodorotlenku sodu

Wodorotlenki trudno rozpuszczalne w wodzie można otrzymać na kilka sposobów. Zwykle są to reakcje przebiegające w wyniku zmieszania wodnych roztworów soli i mocnej zasady lub soli i wody amoniakalnej. W przypadku drugiego z wymienionych procesów wiele otrzymanych w ten sposób wodorotlenków metali bloku d ulega dalszej reakcji z nadmiarem dodawanego odczynnika strącającego, tworząc w ten sposób związki kompleksowe. W jonie kompleksowym atom centralny często przyjmuje liczbę koordynacyjną o wartości dwukrotnie większej od wartości ładunku jonów tego metalu, jaki miał w soli użytej do reakcji.

Część zawartości zlewki z wodnym roztworem siarczanu(VI) miedzi(II) umieszczono w probówce i dodano stechiometryczną ilość roztworu wodorotlenku sodu. Po zakończeniu reakcji chemicznej zawartość naczynia ogrzano w płomieniu palnika gazowego.

Uzupełnij poniższy tekst.

Zawartość probówki przed reakcją miała barwę …………………………………. . Po dodaniu roztworu wodorotlenku sodu zaobserwowano pojawienie się osadu o kolorze …………………………………. . Drugim objawem świadczącym o przebiegu reakcji chemicznej było …………………………………… fazy wodnej, co było spowodowane usunięciem z niej niemal wszystkich jonów Cu2+. W wyniku ogrzewania zawiesiny powstają dwa związki chemiczne, wśród których ciałem stałym jest ……………………………………….  o kolorze ……………………………… .

© dr inż. Rafał Szczypiński, wszelkie prawa zastrzeżone

Wybór poprawnych określeń dotyczących sporządzonych roztworów kwasu, soli oraz wodorotlenków przez doktoranta

Pewien doktorant przygotował trzy odważki substancji, które umieścił w kolbach miarowych i uzupełnił wodą do maksimum ich pojemności. Chlorowodorem nasycił znajdującą się w czwartej kolbie wodę. Pojemność każdego z naczyń wynosiła 1 dm3. Ilości wszystkich substancji odmierzył w temperaturze 20 ⁰C, pod ciśnieniem 1013 hPa. Dane zestawił w postaci tabeli*.

*Wartości rozpuszczalności pochodzą z Tablic chemicznych W. Mizerskiego, Warszawa 2013.

Wybór poprawnych określeń dotyczących sporządzonych roztworów kwasu, soli oraz wodorotlenków przez doktoranta

Doktorant przystąpił do ćwiczeń laboratoryjnych. Jeden z eksperymentów składał się z dwóch etapów:

Etap 1: dokładnie wymieszał zawartość naczynia, w którym znajdowała się mieszanina wodorotlenku wapnia z wodą. Następnie pobrał 20 cm3 próbki, umieścił w zlewce o pojemności 300 cm3 i dopełnił wodą destylowaną.

Etap 2: zawartość zlewki nasycał dwutlenkiem węgla stosując duży nadmiar gazu.

Podkreśl wyrażenia w nawiasach tak, aby powstały zdania prawdziwe.

W pierwszym etapie eksperymentu uzyskano (zawiesinę/roztwór rzeczywisty) wodorotlenku wapnia. Podczas przepływu przez układ niewielkiej ilości dwutlenku węgla w drugim etapie eksperymentu zaobserwowano (zanik/pojawienie się) zmętnienia za które odpowiadał (węglan/wodorowęglan) wapnia, zbudowany z (cząsteczek/jonów). Dalsze przepuszczenie nadmiarowych ilości dwutlenku węgla spowodowało (zanik/pojawienie się) osadu, ponieważ powstała (dobrze/trudno) rozpuszczalna w wodzie wodorosól.

© dr inż. Rafał Szczypiński, wszelkie prawa zastrzeżonePaginacja