DWMED

Breadcrumbs

Reakcja wodnego roztworu siarczanu(VI) miedzi(II) ze stechiometryczną ilością roztworu wodorotlenku sodu

Wodorotlenki trudno rozpuszczalne w wodzie można otrzymać na kilka sposobów. Zwykle są to reakcje przebiegające w wyniku zmieszania wodnych roztworów soli i mocnej zasady lub soli i wody amoniakalnej. W przypadku drugiego z wymienionych procesów wiele otrzymanych w ten sposób wodorotlenków metali bloku d ulega dalszej reakcji z nadmiarem dodawanego odczynnika strącającego, tworząc w ten sposób związki kompleksowe. W jonie kompleksowym atom centralny często przyjmuje liczbę koordynacyjną o wartości dwukrotnie większej od wartości ładunku jonów tego metalu, jaki miał w soli użytej do reakcji.

Część zawartości zlewki z wodnym roztworem siarczanu(VI) miedzi(II) umieszczono w probówce i dodano stechiometryczną ilość roztworu wodorotlenku sodu. Po zakończeniu reakcji chemicznej zawartość naczynia ogrzano w płomieniu palnika gazowego.

Uzupełnij poniższy tekst.

Zawartość probówki przed reakcją miała barwę …………………………………. . Po dodaniu roztworu wodorotlenku sodu zaobserwowano pojawienie się osadu o kolorze …………………………………. . Drugim objawem świadczącym o przebiegu reakcji chemicznej było …………………………………… fazy wodnej, co było spowodowane usunięciem z niej niemal wszystkich jonów Cu2+. W wyniku ogrzewania zawiesiny powstają dwa związki chemiczne, wśród których ciałem stałym jest ……………………………………….  o kolorze ……………………………… .

© dr inż. Rafał Szczypiński, wszelkie prawa zastrzeżone