DWMED

Breadcrumbs


Ocena poprawności zdań dotyczących cząsteczki limonenu

Limonen jest związkiem chemicznym, którego wzór cząsteczki ilustruje rysunek poniżej.

Ocena poprawności zdań dotyczących cząsteczki limonenu

Podstawniki w cząsteczkach pewnego aromatycznego węglowodoru X o identycznym do limonenu szkielecie węglowym mają atomy węgla, których zhybrydyzowanym orbitalom walencyjnym przypisuje się typ hybrydyzacji sp3. Węglowodór X otrzymać można w kilkuetapowym procesie, w którego jednym z etapów substratem jest między innymi węglowodór Z, w cząsteczkach którego wszystkie atomy węgla leżą na jednej płaszczyźnie. Schemat opisanego cyklu syntez prowadzących do uzyskania związków X oraz C ilustruje poniższy rysunek:

Ocena poprawności zdań dotyczących cząsteczki limonenu

Na powyższym schemacie literami A÷C oraz literą X oznaczono główne (oczekiwane) organiczne produkty przeprowadzonych reakcji chemicznych. Związek A odbarwia roztwór bromu w czterochlorku węgla, a chlor w cząsteczkach związku B stanowi 45,2% masy. Związki chemiczne A i B mają taką samą liczbę atomów węgla, jak wyjściowy substrat procesu.

Przeanalizuj budowę cząsteczki limonenu, a następnie oceń poprawność poniższych zdań wpisując literę „P” (prawda) lub literę „F” (fałsz).

1. W cząsteczce limonenu osiem wiązań chemicznych pomiędzy atomami węgla zostało utworzonych w wyniku wyłącznie czołowego nakładania się zhybrydyzowanych orbitali walencyjnych tych atomów.

2. Każdej cząsteczce limonenu można przypisać jej enancjomer.

3. W odpowiednich warunkach limonen odbarwia wodny roztwór manganianu(VII) potasu z dodatkiem kwasu siarkowego(VI).

© dr inż. Rafał Szczypiński, wszelkie prawa zastrzeżone


Paginacja