DWMED

Breadcrumbs

Zapis wzorów grupowych oraz nazw systematycznych związków chemicznych występujących w ciągu przemian reakcji z udziałem nitrylu

Nitryle alkilowe to organiczne związki chemiczne o wzorze ogólnym R–C≡N. Otrzymywane są w wyniku reakcji substytucji chlorku alkilowego z solą kwasu cyjanowodorowego, np. cyjankiem potasu – KCN, co prowadzi do wydłużenia łańcucha węglowego. Nitryle można przekształcać w I-rzędowe aminy w wyniku uwodornienia ich cząsteczek wobec katalizatora. Związki te można również poddawać hydrolizie w środowisku kwasowym. Produktami są wówczas kwasy karboksylowe o takiej samej liczbie atomów węgla w cząsteczce.

Na podstawie: J. McMurry, Chemia organiczna, Warszawa 2012.

Przeprowadzono reakcję chloroetanu z cyjankiem potasu uzyskując organiczny produkt, który umownie oznaczono literą A. Związek ten rozdzielono na dwie próbki o takiej samej masie. Pierwszą z nich poddano reakcji z wodorem uzyskując produkt B. Drugą zaś zhydrolizowano w środowisku kwasowym, co doprowadziło do powstania związku C. Dwie ostatnie substancje chemiczne zmieszano w stosunku molowym 1:1, a uzyskany pro-dukt D reakcji wyprażono. W efekcie uzyskano związek chemiczny E, którego 1 mol ważył o 18 gramów mniej niż substrat.

Narysuj wzory grupowe związków chemicznych B oraz C oraz podaj nazwy systematyczne związków D oraz E.

Wzory grupowe związków:

B:

C:

Nazwy systematyczne związków:

D:

E:

© dr inż. Rafał Szczypiński, wszelkie prawa zastrzeżone


Wybór właściwych wyrazów w zdaniach dotyczących przemian chemicznych z udziałem nitrylu

Nitryle alkilowe to organiczne związki chemiczne o wzorze ogólnym R–C≡N. Otrzymywane są w wyniku reakcji substytucji chlorku alkilowego z solą kwasu cyjanowodorowego, np. cyjankiem potasu – KCN, co prowadzi do wydłużenia łańcucha węglowego. Nitryle można przekształcać w I-rzędowe aminy w wyniku uwodornienia ich cząsteczek wobec katalizatora. Związki te można również poddawać hydrolizie w środowisku kwasowym. Produktami są wówczas kwasy karboksylowe o takiej samej liczbie atomów węgla w cząsteczce.

Na podstawie: J. McMurry, Chemia organiczna, Warszawa 2012.

Przeprowadzono reakcję chloroetanu z cyjankiem potasu uzyskując organiczny produkt, który umownie oznaczono literą A. Związek ten rozdzielono na dwie próbki o takiej samej masie. Pierwszą z nich poddano reakcji z wodorem uzyskując produkt B. Drugą zaś zhydrolizowano w środowisku kwasowym, co doprowadziło do powstania związku C. Dwie ostatnie substancje chemiczne zmieszano w stosunku molowym 1:1, a uzyskany pro-dukt D reakcji wyprażono. W efekcie uzyskano związek chemiczny E, którego 1 mol ważył o 18 gramów mniej niż substrat.

Podkreśl wyrażenia w nawiasach tak, aby powstały zdania prawdziwe.

Podczas przemiany A → B dochodzi do (zwiększenia/zmniejszenia/braku zmiany) wartości stopnia utlenienia jednego atomu węgla, a w wyniku reakcji prowadzącej do produktu C stopień utlenienia jednego atomu węgla (rośnie/nie zmienia się/maleje). Związek chemiczny D ma budowę (kowalencyjną/jonową), ponieważ jest to substancja należąca do (soli amoniowych/amidów).

© dr inż. Rafał Szczypiński, wszelkie prawa zastrzeżone

Paginacja