DWMED

BreadcrumbsIdentyfikacja zawartości naczyń uzyskanych w wyniku przeprowadzonego doświadczenia otrzymywania fenolu

Niektóre z fenoli otrzymać można w dwuetapowym procesie technologicznym. W pierwszym jego etapie, w temperaturze 300 ⁰C wodorotlenek sodu stapia się z sulfonianami arylowymi – produktami reakcji sulfonowania związków aromatycznych. W efekcie powstaje mieszanina trzech związków chemicznych, wśród których są między innymi fenolan oraz wodorosól zawierająca atom siarki, któremu przypisuje się wartość stopnia utlenienia równą IV. Produkt docelowy powstaje w drugim etapie w wyniku zakwaszenia mieszaniny poreakcyjnej.

Na podstawie: J. McMurry, Chemia organiczna, Warszawa 2012.

W kolbie umieszczono kwas 4-metylobenzenosulfonowy oraz wodorotlenek sodu i przeprowadzono reakcję chemiczną w opisanych wyżej warunkach. Do mieszaniny poreakcyjnej uzyskanej w pierwszym etapie dodano nadmiar kwasu solnego.

Rozpuszczalność docelowego produktu procesu w temperaturze 20 ⁰C wynosi 2 g/100 g wody. W temperaturze tej sporządzono trzy roztwory: etanolu, gliceryny oraz opisanego produktu w taki sposób, że w 200 cm3 wody umieszczono po jednym gramie każdego z wymienionych związków chemicznych. Zawartość wszystkich naczyń dokładnie wymieszano uzyskując roztwory rzeczywiste.

Dysponując pustymi probówkami zaprojektuj dwuetapowe doświadczenie, którego celem będzie ustalenie zawartości każdego z naczyń. W tym celu wybierz trzy niezbędne spośród wymienionych poniżej odczynników i opisz tok swojego postępowania.

CuSO4(aq), AgNO3(aq), NaOH(aq), FeCl3(aq), NH3(g)

© dr inż. Rafał Szczypiński, wszelkie prawa zastrzeżone

Paginacja