DWMED

Breadcrumbs

Przypisanie wartości lepkości dynamicznej do odpowiednich alkoholi wraz z uzasadnieniem

Lepkością cieczy nazywamy opór przeciwdziałający jej płynięciu, co w konsekwencji oznacza, że im substancje ciekłe mają większą lepkość, tym ich przepływ jest wolniejszy. Przyczyną takiego zachowania jest tworzenie się większej liczby oddziaływań między cząsteczkami. Pewne trzy nasycone alkohole łańcuchowe, w  temperaturze 20 oC mają następujące wartości lepkości dynamicznych (η): 45 mPa∙s, 2,1 mPa∙s, 945 mPa∙s.

Na podstawie: W. Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa 2013 oraz P. W. Atkins, Chemia fizyczna, Warszawa 2012.

O alkoholach tych wiadomo, że:

– mają taką samą liczbę atomów węgla w cząsteczkach,

– protony znajdujące się w 3,01∙1022 cząsteczkach II-rzędowego, monohydroksylowego alkoholu A ważą 1,7 g,

– alkohol B ma grupy hydroksylowe połączone z atomami węgla wyłącznie o takiej samej rzędowości,

– liczba elektronów znajdujących się w grupach hydroksylowych alkoholu C jest 9-krotnie większa od liczby jego atomów węgla.

Alkoholom A, B oraz C przypisz odpowiadające im wartości lepkości dynamicznej. Swoją odpowiedź uzasadnij odwołując się do nazwy oddziaływania międzycząsteczkowego, którego obecność w sposób znaczący wpływa na lepkość alkoholi mających taką samą liczbę atomów węgla w cząsteczce, ale różniących się liczbą grup hydroksylowych.

Alkohol A:

Alkohol B:

Alkohol C:

Uzasadnienie:

© dr inż. Rafał Szczypiński, wszelkie prawa zastrzeżonePaginacja