DWMED

Breadcrumbs

Odróżnianie pentan-2-onu od pentan-3-onu

W podwyższonej temperaturze ketony reagują z zakwaszonym roztworem manganianu(VII) potasu. W wyniku przebiegającego procesu powstaje mieszanina różnych związków chemicznych, przy czym ich rodzaj oraz liczba ściśle zależą od struktury cząsteczki ketonu oraz miejsca, w którym następuje rozszczepienie jego cząsteczki. Trzeba przy tym pamiętać, że rozerwaniu ulega wiązanie pomiędzy atomem węgla łańcucha węglowego, a atomem węgla grupy karbonylowej. Na przykład, w przypadku rozszczepienia cząsteczki tzw. metyloketonu, w opisanych warunkach uzyskuje się wówczas kwas karboksylowy oraz tlenek węgla(IV).

Na podstawie: R. Szczypiński, Projektowanie doświadczeń chemicznych. Dla maturzystów i nie tylko, Warszawa 2019.

Pentan-2-on oraz pentan-3-on pod ciśnieniem normalnym mają praktycznie identyczną temperaturę wrzenia (102 ⁰C). Przeprowadzono pewne doświadczenie chemiczne, którego celem było odróżnienie obu wymienionych substancji. W tym celu do dwóch probówek zawierających zakwaszony roztwór manganianu(VII) potasu o temperaturze 70 ⁰C, w sposób losowy wprowadzono próbki badanych związków chemicznych. Podczas wykonywania tego doświadczenia w pierwszym naczyniu wyczuwalny był wyraźny zapach octu, natomiast w drugim z nich – zapach zjełczałego masła. Ponadto, w probówce tej odnotowano intensywne wydzielanie się bezbarwnego gazu.

Każdemu z naczyń przypisz nazwę ketonu, jaki został do niego wprowadzony. Podaj wspólny objaw towarzyszący przebiegowi doświadczenia, dotyczący barwy roztworów.

© dr inż. Rafał Szczypiński, wszelkie prawa zastrzeżone