DWMED

Breadcrumbs

Zadanie 16. Arkusz Palladium kwiecień 2020 (1 punkt)

Miarą zdolności utleniających drobin jest potencjał standardowy (Eo). Im wielkość ta przyjmuje wyższe wartości, tym drobina zawierająca postać utlenioną pierwiastka chemicznego wykazuje silniejsze zdolności utleniające. Z kolei, im potencjał standardowy przyjmuje niższe wartości, tym drobina zawierająca zredukowaną postać pierwiastka chemicznego jest silniejszym reduktorem. Na przykład po zanurzeniu blaszki cynkowej w wodnym roztworze zawierającym jony Cu2+ przebiega reakcja chemiczna opisana równaniem:

Zn + Cu2+ ⟶ Zn2+ + Cu

Użyteczną z punktu widzenia pokrywania warstwami niklu różnych przedmiotów reakcją chemiczną jest proces przebiegający z udziałem związków boru. Jego przebieg możliwy jest do przeprowadzenia z uwagi na znaczną różnicę między wartościami potencjałów standardowych półogniw redoks:

Na podstawie: Na podstawie: P. Atkins, L. Jones, Chemia ogólna. Cząsteczki, materia, reakcje, Warszawa 2018.

Wodne roztwory zawierające jony niklu(II) mają barwę zieloną. Przeprowadzono doświadczenie chemiczne opisane poniższym rysunkiem:

Przed rozpoczęciem eksperymentu objętości roztworów były identyczne i wynosiły po 8 cm3, a ich stężenia były równe 0,05 mol∙dm–3. Masa blaszki wprowadzonej do każdego z naczyń była równa 5,87 g.

Oceń poprawność poniższych zdań, wpisując literę „P” (prawda) lub literę „F” (fałsz).

 1. Po zakończeniu doświadczenia masa jednej z blaszek była mniejsza niż przed jego rozpoczęciem.

2. Jedynie w dwóch naczyniach roztwór zmienił barwę na kolor zielony.

3. W jednym z naczyń wydzielił się żółtozielony, duszący gaz.

© dr inż. Rafał Szczypiński, wszelkie prawa zastrzeżone