DWMED

Breadcrumbs

Zadanie 10.2. Arkusz Palladium kwiecień 2020 (1 punkt)

Pomimo, że wodorotlenek wapnia jest związkiem chemicznym trudno rozpuszczalnym w wodzie, to jednak pewna jego ilość rozpuszcza się w niej i praktycznie całkowicie ulega dysocjacji elektrolitycznej na jony – zgodnie ze schematem:

Ca(OH)2 ⟶ Ca2+ + 2OH

Rozpuszczalność wodorotlenku wapnia w wodzie zależy od temperatury, a jego nasycone roztwory noszą nazwę wody wapiennej.

Roztwory nasycone tego wodorotlenku zawierają stosunkowo niewielką ilość substancji rozpuszczonej, dlatego z pewnym przybliżeniem przyjmuje się, że ich gęstość praktycznie równa jest gęstości wody i wynosi około 1 g∙cm–3.

W celu wykazania charakteru chemicznego tlenku wapnia, w trzech probówkach umieszczono rozcieńczone roztwory wodne kwasu octowego, wodorotlenku potasu oraz wodę destylowaną. Do każdego z wymienionych naczyń wprowadzono następnie po dwie krople roztworu oranżu metylowego. Zawartość jednej z probówek przyjęła czerwone, a pozostałych dwóch – żółte zabarwienie.

Przeprowadzono doświadczenie chemiczne z wykorzystaniem opisanych wyżej roztworów zawierających oranż metylowy. Schemat tego eksperymentu ilustruje rysunek poniżej:

Po wprowadzeniu stechiometrycznej ilości tlenku wapnia względem kwasu, wodorotlenku potasu, a w przypadku probówki nr 3 – wody, zawartością każdego z naczyń energicznie wstrząśnięto. Po zakończeniu wytrząsania, w probówce nr 1 uzyskano klarowny roztwór, a w probówkach nr 2 i nr 3 praktycznie nie zaobserwowano żadnych objawów świadczących o przebiegu reakcji chemicznej.

Określ odczyn uzyskanego w pierwszej probówce roztworu po zakończeniu doświadczenia. Podaj nazwę procesu, którego przebieg warunkuje ten odczyn. Odpowiedź uzasadnij zapisanym w formie jonowej skróconej równaniem tego procesu chemicznego.

Odczyn roztworu:

Nazwa procesu:

Równanie chemiczne procesu:

© dr inż. Rafał Szczypiński, wszelkie prawa zastrzeżone