DWMED

Breadcrumbs

Zadanie 29.2. Arkusz Palladium kwiecień 2019 (1 punkt)

Przeprowadzono doświadczenie chemiczne, którego celem było odróżnienie wodnych roztworów czterech związków chemicznych butanonu, propanalu, gliceryny oraz 2,3dihydroksypropanalu. W tym celu wymienione odczynniki w sposób losowy wprowadzono do probówek o numerach 1÷4, zawierających świeżo strącone osady wodorotlenku miedzi(II) i energicznie wstrząśnięto zawartością każdego z naczyń reakcyjnych. W probówkach o numerach 2 i 3 zaobserwowano zmiany świadczące o przebiegu reakcji chemicznej.

Przeprowadzone doświadczenie nie pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, który z odczynników wprowadzono do konkretnej probówki zawierającej zawiesinę wodorotlenku miedzi(II).

W celu ostatecznego określenia do którego z naczyń wprowadzono dany roztwór, każdą z probówek wraz z zawartością uzyskaną w pierwszym etapie eksperymentu umieszczono w łaźni z gorącą wodą. W probówce nr 3 w wyniku ogrzewania zaobserwowano zmianę jaką było pojawienie się ceglastoczerwonego ciała stałego. Była to jedna z probówek, w których zaobserwowano zmiany również podczas pierwszego etapu eksperymentu. W dwóch kolejnych probówkach, po ogrzaniu ich zawartości zaobserwowano natomiast (odpowiednio) powstanie czarnego ciała stałego (probówka nr 4) oraz ceglastoczerwonego ciała stałego (probówka nr 1).

Przypisz numery probówek związkom chemicznym, których wodne roztwory poddano identyfikacji.

© dr inż. Rafał Szczypiński, wszelkie prawa zastrzeżone