DWMED

Breadcrumbs

Zadanie 20.2. Arkusz Palladium kwiecień 2019 (1 punkt)

Karbid to stały w temperaturze 25 oC, tzw. techniczny węglik wapnia – produkt reakcji:

CaO + 3C ⇄ CaC2 + CO                    ΔHo = 464 kJ

Zadowalającą wydajność syntezy węglika wapnia tzw. metodą elektrotermiczną uzyskuje się w zakresie temperatur 2000 oC ÷ 2200 oC, przy czym w opisanych warunkach powstaje ciekły stop, którego składnikami są tlenek (CaO) oraz karbid (CaC2). Poza wymienioną fazą ciekłą, w stanie równowagi współistnieje z nią również faza stała (węgiel) oraz gazowa tlenek węgla(II). Proces prowadzi się pod ciśnieniem normalnym, stąd ciśnienie tlenku (CO) jest stałe, a równowagowy skład fazy ciekłej zależny jest od temperatury.

Na podstawie: K. Schmidt-Szałowski, M. Szafran, E. Bobryk, J. Sentek, Technologia chemiczna. Przemysł nieorganiczny, Warszawa 2013.

Do eksperymentalnego pieca karbidowego wprowadzono 672 g mieszaniny wapna palonego z koksem. W mieszaninie tej węgiel stanowił 90% masy koksu i pozostawał w stosunku stechiometrycznym względem tlenku wapnia. Zainicjowano reakcję chemiczną, a po jej zakończeniu układ ochłodzono do temperatury 25 oC. Stwierdzono, że w warunkach przeprowadzonego eksperymentu wydajność tworzenia węglika wapnia była równa 80%.

Oceń, jak zmieniłby się procentowy udział pochodzących z koksu zanieczyszczeń w poreakcyjnej mieszaninie substancji stałych, gdyby wydajność tworzenia węglika wapnia była większa, niż 80%? W tym celu podkreśl właściwe słowo w nawiasie, a następnie uzasadnij swój wybór.

Udział wagowy zanieczyszczeń byłby (większy / mniejszy), ponieważ:

© dr inż. Rafał Szczypiński, wszelkie prawa zastrzeżone