DWMED

Breadcrumbs

Zadanie 17. Arkusz Palladium kwiecień 2019 (1 punkt)

Przebiegającą w fazie gazowej reakcję syntezy jodowodoru opisuje równanie:

H2(g) + I2(g) ⇄ 2HI(g)

W tabeli zebrano informacje na temat wartości stałych szybkości opisanej przemiany (k1) oraz reakcji do niej odwrotnej (k2) w temperaturach 500 K oraz 670 K.

Zadanie 17. Arkusz Palladium kwiecień 2019 (1 punkt)

Synteza jodowodoru oraz proces jego rozkładu są reakcjami biegnącymi zgodnie z kinetyką drugiego rzędu, a stałą równowagi pierwszej z nich definiuje się jako stosunek wartości stałej szybkości k1 do wartości k2.

Na podstawie: P. Atkins, L. Jones, Chemia ogólna. Cząsteczki, materia, reakcje, Warszawa 2018 oraz K. M. Pazdro, Zbiór zadań z chemii do liceów i techników. Zakres rozszerzony, Warszawa 2012.

Oceń poprawność poniższych zdań dotyczących opisanej w informacji wprowadzającej syntezy jodowodoru. Wpisz literę „P” (prawda) lub literę „F” (fałsz).

1. Przy takich samych początkowych stężeniach substratów, w temperaturze równej 500 K reakcja syntezy jodowodoru przebiega szybciej, niż w temperaturze 670 K.

2. Gdy zwiększy się ciśnienie znajdującego się w stanie równowagi dynamicznej układu, wówczas wpłynie to na zwiększenie ilości powstającego jodowodoru.

3. W stanie równowagi dynamicznej, szybkość reakcji rozkładu jodowodoru jest większa od szybkości reakcji jego syntezy, ponieważ mieszanina równowagowa zawiera większą liczbę moli jodowodoru, niż każdego z substratów z osobna.

© dr inż. Rafał Szczypiński, wszelkie prawa zastrzeżone