DWMED

Breadcrumbs

proces replikacji DNA

W procesie replikacji DNA bierze udział m.in. prymaza – enzym, który katalizuje syntezę starterów będących krótkimi odcinkami RNA, komplementarnymi do matrycowego DNA.
Łańcuchowa reakcja polimerazy (PCR) naśladuje replikację DNA i służy do powielania
fragmentu DNA bez udziału komórek – w probówce.
Na poniższym
schemacie przedstawiono proces dobudowywania komplementarnej nici w czasie replikacji DNA w komórce.

 

proces replikacji DNA

 

1. Podaj, używając symboli: A, T, C, G, U, sekwencje nukleotydowe fragmentu nici RNA i fragmentu nici DNA, które zaznaczono klamrami na rysunku C.

RNA: 5’ ……………………………………. 3’


DNA: 5’……………………………………. 3’

 

2. Wybierz spośród A–D i zaznacz prawidłowe dokończenie poniższego zdania.

Replikacja DNA jądrowego zachodzi w czasie cyklu komórkowego podczas

A. fazy G1.
B. fazy S.
C. fazy G2.
D. fazy M.

 

3. Podaj nazwę wiązań występujących w cząsteczce DNA, które są rozrywane podczas replikacji przy udziale helikazy, oraz nazwę czynnika, który powoduje ich rozerwanie podczas przebiegu PCR.

Nazwa wiązań:

Nazwa czynnika:

 

4. Spośród wymienionych poniżej przykładów A–D wybierz i zaznacz ten, do którego niezbędne jest zastosowanie techniki PCR.

A. Diagnostyka zespołu Turnera u noworodków.

B. Określanie oporności szczepów bakterii na dany antybiotyk.

C. Oznaczanie poziomu TSH (hormonu tyreotropowego) we krwi pacjenta.

D. Ustalanie tożsamości przestępcy na podstawie śladowej ilości materiału genetycznego.