DWMED

Breadcrumbs

Zadanie 8. Arkusz Palladium kwiecień 2023 (1 punkt)

Karborund to nazwa zwyczajowa technicznego węglika krzemu – związku chemicznego o wzorze SiC. Substancja ta ma twardość porównywalną do diamentu oraz wykazuje wysoką ogniotrwałość i odporność na wiele czynników chemicznych. Znanych jest kilka odmian krystalograficznych węglika krzemu. W odmianie β każdy atom węgla otoczony jest czterema atomami krzemu, które ułożone są w narożach czworościanu foremnego. W taki sam sposób każdy atom krzemu otoczony jest czterema atomami węgla. W przypadku pozostałych odmian krystalicznych węglika krzemu wzajemne ułożenie atomów węgla oraz krzemu jest zbliżone do ułożenia obserwowanego w odmianie β. Karborund otrzymuje się w temperaturze około 2000 oC:

SiO2 + 3C → SiC + 2CO

W wyższych temperaturach niż 2700 oC przebiega proces rozkładu węglika krzemu na pierwiastki. Z powstającej mieszaniny odparowuje wówczas krzem.

Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2010 oraz M. Szafran, E. Bobryk, J. Sentek, Technologia chemiczna. Przemysł nieorganiczny, Warszawa 2013.

 

Oceń poprawność poniższych zdań, wpisując literę „P” (prawda) lub literę „F” (fałsz).

1. Stały węglik krzemu występuje w postaci kryształów molekularnych.

2. Struktura cząsteczki tlenku węgla(II) powstałego obok karborundu będzie różnić się od struktury tego tlenku powstałego w reakcji spalania koksu.

3. Powyżej temperatury rozkładu węglika krzemu, pierwiastek o mniejszej liczbie atomowej, stanowiący produkt reakcji rozkładu tego związku chemicznego odznacza się większą lotnością.

© dr inż. Rafał Szczypiński, wszelkie prawa zastrzeżone