DWMED

Breadcrumbs

Zadanie 30.1. Arkusz Palladium kwiecień 2023 (1 punkt)

Poniżej przedstawiono wzory chemiczne cząsteczek amin – pirydyny, pirolidyny oraz aniliny.

W tabeli poniżej zebrano informacje na temat wybranych własności fizykochemicznych wymienionych substancji (1013 hPa, 298 K).

Na podstawie: W. Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa 2013.

Jedną z instrumentalnych metod identyfikacji związków chemicznych jest spektroskopia w podczerwieni (IR). Zarejestrowane podczas pomiarów spektrofotometrycznych widmo IR dostarcza cennych informacji na temat rodzajów ugrupowań atomów obecnych w cząsteczce analizowanej substancji. Widoczne w widmie pasma absorpcji promieniowania pojawiające się w określonym zakresie wyrażonej w cm–1 liczby falowej informują o występowaniu danego połączenia atomów w cząsteczce. Na przykład w widmie IR I-rzędowych amin obecność wiązania N–H objawia się dwoma pasmami przypadającymi dla liczb falowych około 3400 cm–1 oraz 3500 cm–1, natomiast w widmie IR aminy II-rzędowej pojawia się jedno pasmo (zakres 3350–3310 cm–1). Z kolei obecność aromatycznych atomów węgla związanych z atomami wodoru objawia się pojawieniem pasma w zakresie 3090–3000 cm–1.

Poniżej zamieszczono widma w podczerwieni dwóch spośród trzech wymienionych amin. Związki te umownie oznaczono literami A oraz B.

 

Na podstawie: R. M. Silverstein, F. X. Webster, D. J. Kiemle, Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych, Warszawa 2012 oraz National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, www.sdbs.db.aist.go.jp, dostęp od 2022 roku.

Związkom chemicznym A oraz B przypisz nazwy odpowiednich amin.

Amina A:

Amina B:

© dr inż. Rafał Szczypiński, wszelkie prawa zastrzeżone