DWMED

Breadcrumbs

Zadanie 1.2. Arkusz Palladium kwiecień 2022 (1 punkt)

O pierwiastkach chemicznych oznaczonych umownie literami X, Y oraz Z wiadomo, że w stanie podstawowym:

–   elektron walencyjny pierwiastka X oraz jeden z elektronów walencyjnych pierwiastka Y opisane są takim samym orbitalem s. Elektronowi opisanemu tym orbitalem przypisuje się wartość głównej liczby kwantowej równą 4,

–   pozostałe elektrony walencyjne pierwiastka Y opisane są orbitalami d w taki sposób, że magnetyczna spinowa liczba kwantowa każdego z tych elektronów ma taką samą wartość,

–   liczba dodatnich ładunków jądra atomowego pierwiastka Z jest trzykrotnie mniejsza, niż pierwiastka Y.

Pierwiastki chemiczne X, Y oraz Z budują pewien związek chemiczny, którego aniony reagując z jonami H3O+ przekształcają się w drobiny wykazujące w środowisku kwasowym silne właściwości utleniające. W kryształach jonowych tej substancji pierwiastkom X oraz Y przypisuje się ich maksymalny stopień utlenienia, a pierwiastkowi Z – jego minimalny stopień utlenienia.

Podkreśl wyrażenia w nawiasach tak, aby powstały zdania prawdziwe.

W warunkach normalnych opisany związek chemiczny zbudowany z pierwiastków X, Y oraz Z jest (cieczą / ciałem stałym) o kolorze (żółtym / zielonym / pomarańczowym). Jednododatnie kationy budujące jego kryształy mają (wszystkie / nie wszystkie) elektrony sparowane i są izoelektronowe z atomami (neonu / argonu / kryptonu).

© dr inż. Rafał Szczypiński, wszelkie prawa zastrzeżone