DWMED

Breadcrumbs*Przypisywanie roztworów określonych substancji (gliceryny, propanalu, sacharozy) do probówek

Przeprowadzono doświadczenie chemiczne zilustrowane poniższym rysunkiem. Literami X, Y oraz Z, w sposób losowy oznaczono wodne roztwory – gliceryny, propanalu oraz sacharozy. Po wprowadzeniu danego odczynnika do każdej z probówek i energicznym wstrząśnięciu ich zawartością, tylko w naczyniach o numerach 1, 2, 3 oraz 5 zaobserwowano ten sam objaw świadczący o przebiegu reakcji chemicznej. Po ogrzaniu każdej z uzyskanych w ten sposób mieszanin, zmiany zaobserwowano jedynie w naczyniach o numerach 1, 2 oraz 4, przy czym w probówkach tych powstał ten sam związek chemiczny, ale na drodze innych przemian.

W celu odróżnienia zawartości probówek o numerach 3 i 5 zdecydowano się wykonać jeszcze jeden eksperyment. Zawartość tych naczyń rozlano do dwóch różnych zlewek, następnie zakwaszono przy użyciu kwasu solnego i ogrzewano w temperaturze 50 ⁰C przez 10 minut. Po tym czasie do każdego z naczyń wprowadzono roztwór wodorotlenku sodu i ogrzano na łaźni wodnej o temperaturze 90 ⁰C. W zlewce, do której wprowadzono zawartość probówki nr 5 zaobserwowano objaw świadczący o przebiegającej reakcji chemicznej, którym było pojawienie się ceglastoczerwonego osadu.

*Przypisywanie roztworów określonych substancji (gliceryny, propanalu, sacharozy) do probówek

Literom X, Y oraz Z przypisz nazwy odpowiednich związków chemicznych, których wodne roztwory wykorzystano podczas opisanych eksperymentów.

© dr inż. Rafał Szczypiński, wszelkie prawa zastrzeżone
*Odróżnianie pentan-2-onu od pentan-3-onu

W podwyższonej temperaturze ketony reagują z zakwaszonym roztworem manganianu(VII) potasu. W wyniku przebiegającego procesu powstaje mieszanina różnych związków chemicznych, przy czym ich rodzaj oraz liczba ściśle zależą od struktury cząsteczki ketonu oraz miejsca, w którym następuje rozszczepienie jego cząsteczki. Trzeba przy tym pamiętać, że rozerwaniu ulega wiązanie pomiędzy atomem węgla łańcucha węglowego, a atomem węgla grupy karbonylowej. Na przykład, w przypadku rozszczepienia cząsteczki tzw. metyloketonu, w opisanych warunkach uzyskuje się wówczas kwas karboksylowy oraz tlenek węgla(IV).

Na podstawie: R. Szczypiński, Projektowanie doświadczeń chemicznych. Dla maturzystów i nie tylko, Warszawa 2019.

Pentan-2-on oraz pentan-3-on pod ciśnieniem normalnym mają praktycznie identyczną temperaturę wrzenia (102 ⁰C). Przeprowadzono pewne doświadczenie chemiczne, którego celem było odróżnienie obu wymienionych substancji. W tym celu do dwóch probówek zawierających zakwaszony roztwór manganianu(VII) potasu o temperaturze 70 ⁰C, w sposób losowy wprowadzono próbki badanych związków chemicznych. Podczas wykonywania tego doświadczenia w pierwszym naczyniu wyczuwalny był wyraźny zapach octu, natomiast w drugim z nich – zapach zjełczałego masła. Ponadto, w probówce tej odnotowano intensywne wydzielanie się bezbarwnego gazu.

Każdemu z naczyń przypisz nazwę ketonu, jaki został do niego wprowadzony. Podaj wspólny objaw towarzyszący przebiegowi doświadczenia, dotyczący barwy roztworów.

© dr inż. Rafał Szczypiński, wszelkie prawa zastrzeżone


Paginacja