DWMED

BreadcrumbsZadanie 2.2. Arkusz Palladium kwiecień 2018 (1 punkt)

Energią jonizacji nazywamy taką ilość energii, jaka potrzebna jest do usunięcia elektronu z atomu pierwiastka lub jego prostego jonu. Wykresy poniżej ilustrują zmiany wartości pierwszej oraz drugiej energii jonizacji szesnastu pierwiastków grup głównych układu okresowego, leżących w dwóch kolejnych jego okresach.

Zadanie 2.2. Arkusz Palladium kwiecień 2018 (1 punkt)

Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2010.

W tabeli poniżej oznaczeniom literowym X, Y i Z przypisano po dwa numery okresów. Wśród podanych oznaczeń dwa dotyczą tych okresów, w których nie leżą pierwiastki o wartościach energii jonizacji przedstawionych graficznie w informacji wprowadzającej.

Zadanie 2.2. Arkusz Palladium kwiecień 2018 (1 punkt)

Podkreśl wyrażenia w nawiasach tak, aby powstały zdania prawdziwe.

W stanie podstawowym pierwiastek o wartości drugiej energii jonizacji równej 1,15 MJ ma (dwa / trzy / cztery) sparowane elektrony walencyjne i z tlenem tworzy związek o budowie (kowalencyjnej / jonowej). Wodne roztwory wodorków pierwiastków, których wartości pierwszej energii jonizacji równe są odpowiednio 1,14 MJ i 1,25 MJ są (słabymi / mocnymi) kwasami. W stanie podstawowym pierwiastkom, których wartości energii jonizacji przedstawia wykres w informacji wprowadzającej, mającym pięć elektronów walencyjnych możemy przypisać najniższą wartość stopnia utlenienia równą (-5 / -3 / -1 / 0) w związkach chemicznych, podczas gdy najwyższa wartość stopnia utlenienia tych pierwiastków w związkach chemicznych wynosi (0 / 1 / 3 / 5).

© dr inż. Rafał Szczypiński, wszelkie prawa zastrzeżone

Paginacja