DWMED

Breadcrumbs

Zadanie 11.1. Arkusz Palladium kwiecień 2023 (1 punkt)

W wodnym roztworze siarczanu(VI) miedzi(II) jony Cu2+ występują w postaci akwakompleksu [Cu(H2O)6]2+, w którym liczba koordynacyjna wynosi 6, a ligandami są cząsteczki wody. Jeśli do takiego roztworu wprowadzone zostaną odpowiednie aniony lub cząsteczki, może przebiec reakcja wymiany ligandu na inny. Na przykład jony chlorkowe lub cząsteczki amoniaku tworzą z jonami Cu2+ kompleksy o liczbie koordynacyjnej 4.

W badaniach kinetycznych rozróżnia się dwa możliwe mechanizmy wymiany ligandów. W pierwszym następuje powolne odszczepienie z kompleksu jednej cząsteczki lub jonu stanowiącego ligand, co klasyfikuje się jako reakcję jednocząsteczkową. W trakcie następującego po nim etapu szybkiego następuje przyłączenie w miejsce odchodzącego ligandu nowej cząsteczki lub jonu. Podczas drugiego z mechanizmów wymiany ligandu, w etapie wolnym następuje przyłączenie nowego ligandu, co klasyfikujemy jako reakcję dwucząsteczkową. W etapie szybkim natomiast dochodzi do odszczepienia ligandu jaki pierwotnie znajdował się w jonie kompleksowym. Opisane mechanizmy wymiany ligandu można przedstawić według poniższych schematów, na których literą M umownie oznaczono kation centralny w jonie kompleksowym, A oraz B są ligandami, natomiast k1 oraz k2 to stałe szybkości poszczególnych etapów reakcyjnych:

W każdej z opisanych reakcji wymiany ligandu jeden z etapów limituje szybkość całego procesu.

Stosując podane ogólne oznaczenia kompleksów oraz ligandów napisz równanie kinetyczne opisujące chwilową szybkość reakcji wymiany ligandu w reakcji jednocząsteczkowej.

© dr inż. Rafał Szczypiński, wszelkie prawa zastrzeżone


Zadanie 11.2. Arkusz Palladium kwiecień 2023 (1 punkt)

W wodnym roztworze siarczanu(VI) miedzi(II) jony Cu2+ występują w postaci akwakompleksu [Cu(H2O)6]2+, w którym liczba koordynacyjna wynosi 6, a ligandami są cząsteczki wody. Jeśli do takiego roztworu wprowadzone zostaną odpowiednie aniony lub cząsteczki, może przebiec reakcja wymiany ligandu na inny. Na przykład jony chlorkowe lub cząsteczki amoniaku tworzą z jonami Cu2+ kompleksy o liczbie koordynacyjnej 4.

W badaniach kinetycznych rozróżnia się dwa możliwe mechanizmy wymiany ligandów. W pierwszym następuje powolne odszczepienie z kompleksu jednej cząsteczki lub jonu stanowiącego ligand, co klasyfikuje się jako reakcję jednocząsteczkową. W trakcie następującego po nim etapu szybkiego następuje przyłączenie w miejsce odchodzącego ligandu nowej cząsteczki lub jonu. Podczas drugiego z mechanizmów wymiany ligandu, w etapie wolnym następuje przyłączenie nowego ligandu, co klasyfikujemy jako reakcję dwucząsteczkową. W etapie szybkim natomiast dochodzi do odszczepienia ligandu jaki pierwotnie znajdował się w jonie kompleksowym. Opisane mechanizmy wymiany ligandu można przedstawić według poniższych schematów, na których literą M umownie oznaczono kation centralny w jonie kompleksowym, A oraz B są ligandami, natomiast k1 oraz k2 to stałe szybkości poszczególnych etapów reakcyjnych:

W każdej z opisanych reakcji wymiany ligandu jeden z etapów limituje szybkość całego procesu.

Wśród podanych niżej schematycznych wzorów kompleksów oraz ligandów podkreśl te, od stężeń których zależy szybkość reakcji wymiany ligandu w reakcji dwucząsteczkowej.

[MA4B]                    [MA4]                    A                    B

© dr inż. Rafał Szczypiński, wszelkie prawa zastrzeżone


Zadanie 12.1. Arkusz Palladium kwiecień 2023 (1 punkt)

W wodnym roztworze siarczanu(VI) miedzi(II) jony Cu2+ występują w postaci akwakompleksu [Cu(H2O)6]2+, w którym liczba koordynacyjna wynosi 6, a ligandami są cząsteczki wody. Jeśli do takiego roztworu wprowadzone zostaną odpowiednie aniony lub cząsteczki, może przebiec reakcja wymiany ligandu na inny. Na przykład jony chlorkowe lub cząsteczki amoniaku tworzą z jonami Cu2+ kompleksy o liczbie koordynacyjnej 4.

W badaniach kinetycznych rozróżnia się dwa możliwe mechanizmy wymiany ligandów. W pierwszym następuje powolne odszczepienie z kompleksu jednej cząsteczki lub jonu stanowiącego ligand, co klasyfikuje się jako reakcję jednocząsteczkową. W trakcie następującego po nim etapu szybkiego następuje przyłączenie w miejsce odchodzącego ligandu nowej cząsteczki lub jonu. Podczas drugiego z mechanizmów wymiany ligandu, w etapie wolnym następuje przyłączenie nowego ligandu, co klasyfikujemy jako reakcję dwucząsteczkową. W etapie szybkim natomiast dochodzi do odszczepienia ligandu jaki pierwotnie znajdował się w jonie kompleksowym. Opisane mechanizmy wymiany ligandu można przedstawić według poniższych schematów, na których literą M umownie oznaczono kation centralny w jonie kompleksowym, A oraz B są ligandami, natomiast k1 oraz k2 to stałe szybkości poszczególnych etapów reakcyjnych:

W temperaturze 25 oC pod ciśnieniem normalnym przeprowadzono doświadczenie chemiczne. Schemat jego przebiegu ilustrują fotografie 1.–3. Nad strzałkami wpisano wzory substancji oraz postacie w jakich zostały one wykorzystane podczas tego eksperymentu:

Reakcję wymiany ligandu klasyfikuje się jako substytucję, w której wymieniana w odpowiednim etapie drobina (cząsteczka lub jon) ma co najmniej jedną wolną parę elektronową. Podczas przeprowadzonego doświadczenia, każdorazowo wymieniane były wszystkie ligandy.

Określ jakim czynnikiem – elektrofilowym, czy nukleofilowym dla kationu miedzi(II) są amoniak, woda oraz jony chlorkowe.

© dr inż. Rafał Szczypiński, wszelkie prawa zastrzeżone


Zadanie 12.2. Arkusz Palladium kwiecień 2023 (1 punkt)

W wodnym roztworze siarczanu(VI) miedzi(II) jony Cu2+ występują w postaci akwakompleksu [Cu(H2O)6]2+, w którym liczba koordynacyjna wynosi 6, a ligandami są cząsteczki wody. Jeśli do takiego roztworu wprowadzone zostaną odpowiednie aniony lub cząsteczki, może przebiec reakcja wymiany ligandu na inny. Na przykład jony chlorkowe lub cząsteczki amoniaku tworzą z jonami Cu2+ kompleksy o liczbie koordynacyjnej 4.

W badaniach kinetycznych rozróżnia się dwa możliwe mechanizmy wymiany ligandów. W pierwszym następuje powolne odszczepienie z kompleksu jednej cząsteczki lub jonu stanowiącego ligand, co klasyfikuje się jako reakcję jednocząsteczkową. W trakcie następującego po nim etapu szybkiego następuje przyłączenie w miejsce odchodzącego ligandu nowej cząsteczki lub jonu. Podczas drugiego z mechanizmów wymiany ligandu, w etapie wolnym następuje przyłączenie nowego ligandu, co klasyfikujemy jako reakcję dwucząsteczkową. W etapie szybkim natomiast dochodzi do odszczepienia ligandu jaki pierwotnie znajdował się w jonie kompleksowym. Opisane mechanizmy wymiany ligandu można przedstawić według poniższych schematów, na których literą M umownie oznaczono kation centralny w jonie kompleksowym, A oraz B są ligandami, natomiast k1 oraz k2 to stałe szybkości poszczególnych etapów reakcyjnych:

W temperaturze 25 oC pod ciśnieniem normalnym przeprowadzono doświadczenie chemiczne. Schemat jego przebiegu ilustrują fotografie 1.–3. Nad strzałkami wpisano wzory substancji oraz postacie w jakich zostały one wykorzystane podczas tego eksperymentu:

Reakcję wymiany ligandu klasyfikuje się jako substytucję, w której wymieniana w odpowiednim etapie drobina (cząsteczka lub jon) ma co najmniej jedną wolną parę elektronową. Podczas przeprowadzonego doświadczenia, każdorazowo wymieniane były wszystkie ligandy.

Napisz w formie jonowej skróconej sumaryczne równanie reakcji wymiany ligandu, której przebieg doprowadził do powstania roztworu widocznego na fotografii 2. oraz sumaryczne równanie reakcji wymiany ligandu, której przebieg doprowadził do powstania roztworu widocznego na fotografii 3. z roztworu, który przedstawia fotografia 2.

Równanie pierwszej reakcji:

Równanie drugiej reakcji:

© dr inż. Rafał Szczypiński, wszelkie prawa zastrzeżone

 

Zadanie 14.3. Arkusz Palladium kwiecień 2023 (1 punkt)

W probówce umieszczono wodny roztwór chlorku żelaza(III) do którego wprowadzono drucik miedziany (fotografia nr 1). Po pewnym czasie zawartość probówki sfotografowano (zdjęcie nr 2) i od tego momentu co pewien czas mieszano zawartością naczynia, aż do uzyskania efektu widocznego na fotografii nr 3.

W probówce 3. znajdował się wówczas roztwór zawierający między innymi dwa rodzaje kationów żelaza, różniących się jednym elektronem.

Do zawartości probówki przedstawionej na fotografii 3. wprowadzono nadmiar wody amoniakalnej. Fotografia 4. przedstawia zawartość naczynia jaka została wówczas uzyskana. Po kilkudziesięciu minutach, gdy mieszanina ciał stałych, w której nie stwierdzono żadnego związku miedzi opadła na dno naczynia (fotografia 5.), część fazy ciekłej została oddzielona od fazy stałej. Uzyskane w ten sposób zawartości naczyń ilustrują fotografie o numerach 6 oraz 7.

Osad znajdujący się w probówce, którą przedstawia fotografia 7. odsączono i przemyto wodą destylowaną, a następnie umieszczono w probówce zawierającej wodny roztwór nadtlenku wodoru. Mieszaninę poreakcyjną jaką wówczas uzyskano przedstawia fotografia 8.

Napisz równanie reakcji chemicznej jaka przebiegła z udziałem części osadu oraz nadtlenku wodoru, a następnie podaj nazwę związku chemicznego pełniącego w tej reakcji funkcję utleniacza.

Równanie reakcji:

Nazwa utleniacza:

© dr inż. Rafał Szczypiński, wszelkie prawa zastrzeżone
Zadanie 17. Arkusz Palladium kwiecień 2023 (3 punkty)

W nieodwracalnym ogniwie litowo-chromianowym, elektrolitem jest chloran(VII) litu rozpuszczony w pewnym cyklicznym estrze kwasu węglowego. Anodę stanowi lit, natomiast katodą jest srebro pokryte chromianem(VI) srebra. Gdy jony Ag+ wchodzące w skład pokrywającej srebro soli ulegają redukcji w trakcie pracy ogniwa, masa katody ulega zmniejszeniu, ponieważ powstający wówczas chromian(VI) litu stosunkowo dobrze rozpuszcza się w elektrolicie. Z uwagi na niewielkie przewodnictwo roztworu, opisane ogniwo można stosować jedynie wtedy, gdy jego obciążenie w trakcie pracy (płynący prąd elektryczny) jest bardzo małe, dlatego zwykle wykorzystywane jest w układach zasilających rozruszniki serca. Liczba moli elektronów redukujących kationy pierwiastka metalicznego w trakcie pracy ogniwa zasilającego takie urządzenie prądem o natężeniu I (ampery) w czasie t (sekundy) może być wyrażona wzorem, w którym F jest stałą Faradaya (96500 C∙mol–1):

Zmiana masy elektrody wynikająca z pracy ogniwa jest wtedy wprost proporcjonalna do masy wydzielonego pierwiastka chemicznego na tej elektrodzie.

Na podstawie: K.-H. Lautenschlӓger, W. Schrӧter, A. Wanninger, Nowoczesne kompendium chemii, Warszawa 2018 oraz P. Atkins, L. Jones, Chemia ogólna. Cząsteczki, materia, reakcje, Warszawa 2018.

Pewien rozrusznik serca przez 5 lat zasilany był prądem o średnim natężeniu 7 μA, którego źródłem było ogniwo litowo-chromianowe.

Przyjmując, że w podanym czasie nie było roku przestępnego, oblicz o ile miligramów zmniejszyła się masa katody w opisanym ogniwie. Wynik podaj z dokładnością do cyfry jedności.

© dr inż. Rafał Szczypiński, wszelkie prawa zastrzeżone


Zadanie 18.1. Arkusz Palladium kwiecień 2023 (2 punkty)

W nieodwracalnym ogniwie litowo-chromianowym, elektrolitem jest chloran(VII) litu rozpuszczony w pewnym cyklicznym estrze kwasu węglowego. Anodę stanowi lit, natomiast katodą jest srebro pokryte chromianem(VI) srebra. Gdy jony Ag+ wchodzące w skład pokrywającej srebro soli ulegają redukcji w trakcie pracy ogniwa, masa katody ulega zmniejszeniu, ponieważ powstający wówczas chromian(VI) litu stosunkowo dobrze rozpuszcza się w elektrolicie. Z uwagi na niewielkie przewodnictwo roztworu, opisane ogniwo można stosować jedynie wtedy, gdy jego obciążenie w trakcie pracy (płynący prąd elektryczny) jest bardzo małe, dlatego zwykle wykorzystywane jest w układach zasilających rozruszniki serca. Liczba moli elektronów redukujących kationy pierwiastka metalicznego w trakcie pracy ogniwa zasilającego takie urządzenie prądem o natężeniu I (ampery) w czasie t (sekundy) może być wyrażona wzorem, w którym F jest stałą Faradaya (96500 C∙mol–1):

Zmiana masy elektrody wynikająca z pracy ogniwa jest wtedy wprost proporcjonalna do masy wydzielonego pierwiastka chemicznego na tej elektrodzie.

Na podstawie: K.-H. Lautenschlӓger, W. Schrӧter, A. Wanninger, Nowoczesne kompendium chemii, Warszawa 2018 oraz P. Atkins, L. Jones, Chemia ogólna. Cząsteczki, materia, reakcje, Warszawa 2018.

Masa jednego mola cząsteczek opisanego cyklicznego estru wynosi 102 g, a stosunek masowy węgla do tlenu równy jest w nim 1:1, przy czym pierwiastki te stanowią razem 94,12% masy opisanej substancji. Związek ten zawiera dwa wiązania estrowe i jest pochodną takiego alkoholu, który po wprowadzeniu do świeżo przygotowanej alkalicznej zawiesiny wodorotlenku miedzi(II) i energicznym wstrząśnięciu zawartością naczynia daje efekt widoczny na fotografii.

Na podstawie niezbędnych obliczeń ustal wzór grupowy opisanego alkoholu.

© dr inż. Rafał Szczypiński, wszelkie prawa zastrzeżone


Zadanie 18.2. Arkusz Palladium kwiecień 2023 (1 punkt)

W nieodwracalnym ogniwie litowo-chromianowym, elektrolitem jest chloran(VII) litu rozpuszczony w pewnym cyklicznym estrze kwasu węglowego. Anodę stanowi lit, natomiast katodą jest srebro pokryte chromianem(VI) srebra. Gdy jony Ag+ wchodzące w skład pokrywającej srebro soli ulegają redukcji w trakcie pracy ogniwa, masa katody ulega zmniejszeniu, ponieważ powstający wówczas chromian(VI) litu stosunkowo dobrze rozpuszcza się w elektrolicie. Z uwagi na niewielkie przewodnictwo roztworu, opisane ogniwo można stosować jedynie wtedy, gdy jego obciążenie w trakcie pracy (płynący prąd elektryczny) jest bardzo małe, dlatego zwykle wykorzystywane jest w układach zasilających rozruszniki serca. Liczba moli elektronów redukujących kationy pierwiastka metalicznego w trakcie pracy ogniwa zasilającego takie urządzenie prądem o natężeniu I (ampery) w czasie t (sekundy) może być wyrażona wzorem, w którym F jest stałą Faradaya (96500 C∙mol–1):

Zmiana masy elektrody wynikająca z pracy ogniwa jest wtedy wprost proporcjonalna do masy wydzielonego pierwiastka chemicznego na tej elektrodzie.

Na podstawie: K.-H. Lautenschlӓger, W. Schrӧter, A. Wanninger, Nowoczesne kompendium chemii, Warszawa 2018 oraz P. Atkins, L. Jones, Chemia ogólna. Cząsteczki, materia, reakcje, Warszawa 2018.

Masa jednego mola cząsteczek opisanego cyklicznego estru wynosi 102 g, a stosunek masowy węgla do tlenu równy jest w nim 1:1, przy czym pierwiastki te stanowią razem 94,12% masy opisanej substancji. Związek ten zawiera dwa wiązania estrowe i jest pochodną takiego alkoholu, który po wprowadzeniu do świeżo przygotowanej alkalicznej zawiesiny wodorotlenku miedzi(II) i energicznym wstrząśnięciu zawartością naczynia daje efekt widoczny na fotografii.

Oceń, czy opisany ester występuje w postaci diastereoizomerów. Uzasadnij odpowiedź.

Ocena:

Uzasadnienie:

© dr inż. Rafał Szczypiński, wszelkie prawa zastrzeżonePaginacja