DWMED

Breadcrumbs

Ocena poprawności zdań dotyczących buforu amonowego. Zadanie 19. Arkusz CKE chemia maj 2012 rozszerzony (1 punkt)

Bufory pH to roztwory zawierające sprzężoną parę kwas–zasada Brønsteda w podobnych stężeniach. Roztwory te mają zdolność do utrzymywania stałej wartości pH po dodaniu do nich niewielkich ilości mocnych kwasów lub zasad. Działanie buforu pH polega na tym, że po dodaniu mocnego kwasu zasada Brønsteda reaguje z jonami H3O+, a po dodaniu mocnej zasady kwas Brønsteda reaguje z jonami OH. Przykładem roztworu buforowego jest bufor amonowy, który otrzymuje się przez rozpuszczenie w wodzie amoniaku NH3 i chlorku amonu NH4Cl. Sprzężoną parę kwas–zasada stanowią obecne w nim kationy amonowe i cząsteczki amoniaku.

Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, t. 1, Warszawa 2005

W buforze amonowym reakcja cząsteczek amoniaku z cząsteczkami wody zachodzi w stopniu, który można pominąć. Przyczyną cofnięcia tej reakcji jest obecność kationów amonowych wprowadzonych do roztworu przez rozpuszczenie chlorku amonu, który jest całkowicie zdysocjowany.

Oceń prawdziwość poniższych zdań. Wpisz do tabeli literę P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, jeśli jest fałszywe.

1. W próbce buforu amonowego liczba moli jonów NH4+ jest równa liczbie moli chlorku amonu wprowadzonego do roztworu.

2. W próbce buforu amonowego liczba moli jonów OH jest równa liczbie moli amoniaku wprowadzonego do roztworu.

3. W próbce buforu amonowego liczba moli cząsteczek NH3 jest równa liczbie moli amoniaku wprowadzonego do roztworu.Paginacja