DWMED

BreadcrumbsOkreślanie struktury aminokwasów przy danej wartości pH roztworu

W zależności od wartości pH roztworu aminokwasy mogą występować w postaci anionu, kationu lub jonu obojnaczego. Własność tę wykorzystuje się przy rozdziale mieszanin aminokwasów w procesie elektroforezy. Badaną próbkę umieszcza się wówczas w buforowanym roztworze o określonej wartości pH, a uzyskany w ten sposób preparat nanosi na płytkę zawierającą warstwę żelu. Na końcach takiej płytki znajdują się elektrody pod-łączone do biegunów źródła prądu stałego. Po zamknięciu obwodu, powstałe pole elektryczne wymusza migrację dominujących przy danej wartości pH roztworu buforowego form aminokwasów do odpowiednich elektrod. Jony obojnacze nie ulegają wówczas przemieszczeniu w sposób wymuszony.

Na podstawie: R. Szczypiński, Projektowanie doświadczeń chemicznych. Dla maturzystów i nie tylko, Warszawa 2019.

Sporządzono roztwór buforowy o pH = 6,1 z udziałem fenyloalaniny, lizyny oraz alaniny. Preparat ten naniesiono na płytkę zawierającą warstwę żelu (rysunek poniżej).

Określanie struktury aminokwasów przy danej wartości pH roztworu

Obok trójliterowych oznaczeń, jakie znajdują się na powyższym schemacie wskaż za pomocą strzałek kierunek wymuszonej migracji (po zamknięciu obwodu elektrycznego) dominujących przy podanej wartości pH form aminokwasów. Jeśli któryś aminokwas nie będzie poruszał się do żadnej z elektrod, nie umieszczaj strzałki przy jego symbolu. Swoją odpowiedź uzasadnij rysując wzory półstrukturalne odpowiednich form aminokwasów. W tym celu uzupełnij tabelę.

© dr inż. Rafał Szczypiński, wszelkie prawa zastrzeżone


Ustalanie sekwencji aminokwasów w peptydzie poddanym hydrolizie enzymatycznej

Hydroliza wiązań peptydowych pod wpływem roztworu kwasu solnego przebiega w sposób nieselektywny. W konsekwencji, każdorazowo uzyskuje się mieszaniny o różnym składzie aminokwasowym oraz oligopeptydy. Selektywność takiego procesu można jednak znacząco poprawić poprzez zastosowanie odpowiednich enzymów, na przykład trypsyny lub chymotrypsyny. Pierwszy z nich katalizuje wówczas hydrolizę wiązań peptydowych przy grupie karboksylowej aminokwasów zasadowych – argininy oraz lizyny. Chymotrypsyna zaś przyczynia się do rozszczepienia peptydu przy grupie karboksylowej aminokwasów podstawionych grupą arylową (pierścień benzenu), do których należą: fenyloalanina, tyrozyna oraz tryptofan.

Na podstawie: J. McMurry, Chemia organiczna, Warszawa 2012.

Próbkę pewnego oligopeptydu, którego cząsteczki zbudowane są z ośmiu reszt aminokwasowych rozdzielono do dwóch różnych probówek (A i B) i przeprowadzono hydrolizę enzymatyczną, która opisana została w poniższej tabeli.

Ustalanie sekwencji aminokwasów w peptydzie poddanym hydrolizie enzymatycznej

Reszta aminokwasowa N-końcowego aminokwasu budującego cząsteczki tego oligopeptydu ma jedną grupę metylową. Reszta C-końcowego aminokwasu X stanowi połowę wszystkich reszt aminokwasowych badanego oligopeptydu, a wodny roztwór tego aminokwasu po dodaniu chlorku żelaza(III) przybiera barwę fioletową.

Ustal sekwencję aminokwasów w oligopeptydzie poddanym hydrolizie enzymatycznej. W sekwencji tej podaj trójliterowe oznaczenie aminokwasu opisanego literą X.

Rozwiązanie tego zadania dostępne jest nieodpłatnie pod poniższym linkiem:

© dr inż. Rafał Szczypiński, wszelkie prawa zastrzeżonePaginacja