DWMED

Breadcrumbs


Przypisywanie substancjom chemicznym piktogramów ostrzegawczych

W celu odróżnienia aldozy od ketozy jako zamiennik bromu można zastosować płyn Lugola. Do probówki z mieszaniną izomerów etylobenzenu mających jeden sześciowęglowy pierścień aromatyczny wprowadzono nieco wody destylowanej. Do uzyskanego układu wkroplono płyn Lugola, a zawartością naczynia energicznie wstrząśnięto i pozostawiono na kilka minut. Następnie dodano wodny roztwór pewnego monosacharydu oraz wodorowęglan sodu. Probówkę umieszczono w gorącej łaźni wodnej. Podczas prowadzenia opisanego eksperymentu wykonane zostały dwie fotografie.

Przeczytaj uważnie opisy substancji niebezpiecznych:

Brom jest substancją działającą toksycznie na organizmy wodne, powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Płyn Lugola może powodować uszkodzenie gruczołu tarczycy poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie (w przypadku połknięcia).

Mieszanina izomerów etylobenzenu jest łatwopalna. Może powodować uszkodzenie narządów w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki.

Na podstawie: Chempur® oraz Carl ROTH®, Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych, 2021.

Dla bromu oraz izomerów etylobenzenu przyporządkuj po dwa spośród niżej zamieszczonych piktogramów ostrzegawczych, a w przypadku płynu Lugola – jeden.

Brom:

Płyn Lugola:

Izomery etylobenzenu:

© dr inż. Rafał Szczypiński, wszelkie prawa zastrzeżone


Paginacja