DWMED

Breadcrumbs


Identyfikacja gazowego produktu reakcji chemicznej

W trzech nieoznakowanych probówkach znajdowały się losowo umieszczone: woda, rozcieńczony roztwór kwasu siarkowego(VI) oraz wodny roztwór wodorotlenku potasu. W celu identyfikacji zawartości naczyń przeprowadzono doświadczenie chemiczne, podczas którego do każdej z probówek dodano po kilka kryształków manganianu(VII) potasu (1). Po jego rozpuszczeniu, do każdego z wymienionych naczyń dodano następnie stechiometryczną ilość stałego pirosiarczynu potasu o wzorze K2S2O5 (2), w anionach którego obu atomom siarki przypisuje się stopień utlenienia równy cztery. Schemat opisanego doświadczenia ilustruje rysunek:

Po dodaniu pirosiarczynu potasu, zawartością każdej z probówek kilkukrotnie energicznie wstrząśnięto i zanotowano następujące obserwacje:

Probówka A: roztwór odbarwił się.

Probówka B: wytrącił się brunatny osad.

Probówka C: roztwór zmienił barwę na kolor zielony.

Po zakończeniu reakcji w probówce B osad odsączono, dokładnie przemyto, wysuszono i umieszczono w zlewce ze stężonym roztworem kwasu siarkowego(VI). W wyniku przebiegu reakcji chemicznej powstał bladoróżowy roztwór oraz wydzielił się bezbarwny, bezwonny gaz, którego cząsteczki mają masę równą 5,31∙10–23 g.

Określ, jaki wydzielił się gaz (odpowiedź uzasadnij obliczeniami), a następnie napisz w formie jonowej skróconej równanie przebiegającej reakcji chemicznej.

© dr inż. Rafał Szczypiński, wszelkie prawa zastrzeżone


Paginacja