DWMED

Breadcrumbs

Zadanie 13.1. Arkusz Palladium kwiecień 2017 (1 punkt)

Przeprowadzono doświadczenie chemiczne, którego schemat ilustruje rysunek poniżej.

Zadanie 13.1. Arkusz Palladium kwiecień 2017 (1 punkt)

Podczas opisanego doświadczenia, w kolbie przebiegła reakcja chemiczna, której produktem był bezbarwny gaz o drażniącej woni. W wyniku wprowadzania tego związku chemicznego do roztworu oranżu metylowego, między cząsteczkami opisanego gazu i cząsteczkami wody przebiega pewna reakcja chemiczna. W efekcie tworzą się dwa rodzaje drobin ­­­– pierwsze z nich mają budowę przestrzenną o kształcie piramidy trygonalnej, a ich dostatecznie wysokie stężenie warunkuje czerwoną barwę roztworów oranżu metylowego. Drugi rodzaj powstałych drobin zawiera atom siarki i może pełnić (w zależności od warunków) rolę kwasu lub zasady Brønsteda.

W celu przeprowadzenia opisanego doświadczenia wykorzystano 100 cm3 20-procentowego roztworu kwasu siarkowego(VI) o gęstości 1,14 g/cm3, który sporządzono rozcieńczając wodą destylowaną stężony (18-molowy) roztwór tego kwasu o gęstości 1,84 g/cm3.

W stężonym (18-molowym) roztworze kwasu siarkowego(VI) znajduje się duża liczba niezdysocjowanych cząsteczek kwasu. Podczas jego rozcieńczania wodą destylowaną, sporządzany roztwór bardzo często osiąga temperaturę wrzenia.

Podkreśl odpowiednie wyrażenia w nawiasach tak, aby powstały zdania prawdziwe.

Podczas rozcieńczania stężonego roztworu kwasu siarkowego(VI) wodą destylowaną, stopień dysocjacji tego kwasu (nie zmienia się / maleje / rośnie). W powstałym roztworze, w porównaniu do stężonego roztworu kwasu liczba jonów będzie (większa / mniejsza / taka sama). Po wzroście temperatury roztworu można wnioskować, że podczas jego rozcieńczania mamy do czynienia z procesem (endotermicznym / egzotermicznym), a sumaryczna wartość entalpii jest wówczas (dodatnia / ujemna / równa zero).

© dr inż. Rafał Szczypiński, wszelkie prawa zastrzeżoneZadanie 18. Arkusz Palladium kwiecień 2017 (2 punkty)

Podczas dwóch etapów produkcji kwasu siarkowego(VI), w fazie gazowej przebiegają następujące reakcje chemiczne:

S + O2 ⟶ SO2            ΔHo = –297 kJ

2SO2 + O2 ⇄ 2SO3     ΔHo = –196 kJ

W przypadku drugiej z wymienionych przemian stosuje się katalizatory będące związkami wanadu, w których pierwiastkowi temu przypisuje się stopień utlenienia równy V.

Miarą wydajności reakcji utleniania tlenku siarki(IV) do tlenku siarki(VI) jest tzw. równowagowy stopień przemiany x, który opisany jest wyrażeniem:

Zadanie 18. Arkusz Palladium kwiecień 2017 (2 punkty)

We wzorze tym no[SO2] to początkowa liczba moli SO2, natomiast n[SO2] jest liczbą moli tego gazu, jaka pozostała po ustaleniu się stanu równowagi.

Rysunek poniżej ilustruje zależność równowagowego stopnia przemiany tlenku siarki(IV) od temperatury pod ciśnieniem 0,1 MPa, gdy procentowy skład objętościowy wyjściowej mieszaniny gazów był następujący: 7% SO2, 11% O2 oraz 82% N2.

Zadanie 18. Arkusz Palladium kwiecień 2017 (2 punkty)

Na podstawie: K. Schmidt-Szałowski, M. Szafran, E. Bobryk, J. Sentek, Technologia chemiczna. Przemysł nieorganiczny, Warszawa 2013.

Opisany proces prowadzono w reaktorze o stałej pojemności.

Oblicz procent objętościowy tlenku siarki(VI) w równowagowej mieszaninie gazów w temperaturze 510 oC. Przyjmij, że w tych warunkach prowadzenia procesu azot zawarty w wyjściowej mieszaninie jest substancją bierną chemicznie. Wynik podaj z dokładnością do dwóch cyfr znaczących.

© dr inż. Rafał Szczypiński, wszelkie prawa zastrzeżone


Zadanie 19. Arkusz Palladium kwiecień 2017 (1 punkt)

Miedź jest metalem, który nie wypiera wodoru z tzw. kwasów nieutleniających. Jednak w obecności silnego utleniacza – dwuchromianu(VI) potasu, w środowisku kwasowym metal ten roztwarza się i powstaje niebieskozielony roztwór zawierający dwa rodzaje kationów metali. Stosunek liczby elektronów opisanych orbitalami 3d cięższego z nich do liczby elektronów opisanych orbitalami 3d lżejszego spośród tych kationów wynosi 3:1, a w mieszaninie poreakcyjnej  ich stosunek molowy równy jest 1,5. Trzecim produktem opisanej przemiany jest woda.

W kolbie okrągłodennej umieszczono mieszaninę substratów zmieszanych w stosunku stechiometrycznym. Zawartość naczynia ogrzewano i po pewnym czasie stwierdzono całkowite roztworzenie się miedzi.

Podczas prowadzonego eksperymentu zawartość kolby nie była mieszana w sposób mechaniczny. Zauważono wówczas, że roztwór zmienił zabarwienie najpierw w dolnej części naczynia – w obszarze, w którym znajdowała się miedź, a w miarę postępu reakcji zmiana barwy obejmowała kolejne obszary naczynia reakcyjnego, „przemieszczając się” w kierunku powierzchni roztworu. Po zakończeniu eksperymentu zawartość naczynia miała już praktycznie jednolite, niebieskozielone zabarwienie.

Podaj nazwę zjawiska, które było przyczyną samorzutnego „przemieszczania się” obserwowanej barwy roztworu w miarę postępu reakcji chemicznej. Następnie oceń, podkreślając właściwe wyrażenie w nawiasie, czy był to proces fizyczny, czy przemiana chemiczna?

Nazwa zjawiska:

Był to (proces fizyczny / przemiana chemiczna).

© dr inż. Rafał Szczypiński, wszelkie prawa zastrzeżoneZadanie 21.1. Arkusz Palladium kwiecień 2017 (1 punkt)

Miedź jest metalem, który nie wypiera wodoru z tzw. kwasów nieutleniających. Jednak w obecności silnego utleniacza – dwuchromianu(VI) potasu, w środowisku kwasowym metal ten roztwarza się i powstaje niebieskozielony roztwór zawierający dwa rodzaje kationów metali. Stosunek liczby elektronów opisanych orbitalami 3d cięższego z nich do liczby elektronów opisanych orbitalami 3d lżejszego spośród tych kationów wynosi 3:1, a w mieszaninie poreakcyjnej  ich stosunek molowy równy jest 1,5. Trzecim produktem opisanej przemiany jest woda.

W kolbie okrągłodennej umieszczono mieszaninę substratów zmieszanych w stosunku stechiometrycznym. Zawartość naczynia ogrzewano i po pewnym czasie stwierdzono całkowite roztworzenie się miedzi.

Objętość mieszaniny poreakcyjnej uzyskanej w wyniku przeprowadzenia opisanego eksperymentu wynosiła 500 cm3, a sumaryczne stężenie powstałych kationów było równe 0,05 mol∙dm–3. Do układu tego wprowadzono wykonaną z kadmu blaszkę i zaobserwowano dwa objawy świadczące o przebiegu reakcji chemicznej, przy czym jednym z nich było pojawienie się trwałego zabarwienia roztworu. Podczas tego eksperymentu stosunek liczby moli wymienianych między utleniaczem i reduktorem elektronów równy był 1.

Napisz w formie jonowej skróconej równanie opisanej reakcji chemicznej, jaka przebiegła po wprowadzeniu wykonanej z kadmu blaszki do roztworu zawierającego dwa opisane kationy.

© dr inż. Rafał Szczypiński, wszelkie prawa zastrzeżone


Zadanie 21.2. Arkusz Palladium kwiecień 2017 (1 punkt)

Miedź jest metalem, który nie wypiera wodoru z tzw. kwasów nieutleniających. Jednak w obecności silnego utleniacza – dwuchromianu(VI) potasu, w środowisku kwasowym metal ten roztwarza się i powstaje niebieskozielony roztwór zawierający dwa rodzaje kationów metali. Stosunek liczby elektronów opisanych orbitalami 3d cięższego z nich do liczby elektronów opisanych orbitalami 3d lżejszego spośród tych kationów wynosi 3:1, a w mieszaninie poreakcyjnej  ich stosunek molowy równy jest 1,5. Trzecim produktem opisanej przemiany jest woda.

W kolbie okrągłodennej umieszczono mieszaninę substratów zmieszanych w stosunku stechiometrycznym. Zawartość naczynia ogrzewano i po pewnym czasie stwierdzono całkowite roztworzenie się miedzi.

Objętość mieszaniny poreakcyjnej uzyskanej w wyniku przeprowadzenia opisanego eksperymentu wynosiła 500 cm3, a sumaryczne stężenie powstałych kationów było równe 0,05 mol∙dm–3. Do układu tego wprowadzono wykonaną z kadmu blaszkę i zaobserwowano dwa objawy świadczące o przebiegu reakcji chemicznej, przy czym jednym z nich było pojawienie się trwałego zabarwienia roztworu. Podczas tego eksperymentu stosunek liczby moli wymienianych między utleniaczem i reduktorem elektronów równy był 1.

Trwałe zabarwienie uzyskanego roztworu nie zależy od nowego rodzaju drobin, jakie pojawiły się w roztworze stanowiącym mieszaninę poreakcyjną.

Napisz, jaką barwę przyjął roztwór uzyskany po zakończeniu reakcji chemicznej z udziałem kadmu? Podaj dodatkowy objaw towarzyszący jej przebiegowi.

Barwa roztworu:

Dodatkowy objaw reakcji:

© dr inż. Rafał Szczypiński, wszelkie prawa zastrzeżone


Zadanie 21.3. Arkusz Palladium kwiecień 2017 (2 punkty)

Miedź jest metalem, który nie wypiera wodoru z tzw. kwasów nieutleniających. Jednak w obecności silnego utleniacza – dwuchromianu(VI) potasu, w środowisku kwasowym metal ten roztwarza się i powstaje niebieskozielony roztwór zawierający dwa rodzaje kationów metali. Stosunek liczby elektronów opisanych orbitalami 3d cięższego z nich do liczby elektronów opisanych orbitalami 3d lżejszego spośród tych kationów wynosi 3:1, a w mieszaninie poreakcyjnej ich stosunek molowy równy jest 1,5. Trzecim produktem opisanej przemiany jest woda.

W kolbie okrągłodennej umieszczono mieszaninę substratów zmieszanych w stosunku stechiometrycznym. Zawartość naczynia ogrzewano i po pewnym czasie stwierdzono całkowite roztworzenie się miedzi.

Objętość mieszaniny poreakcyjnej uzyskanej w wyniku przeprowadzenia opisanego eksperymentu wynosiła 500 cm3, a sumaryczne stężenie powstałych kationów było równe 0,05 mol∙dm–3. Do układu tego wprowadzono wykonaną z kadmu blaszkę i zaobserwowano dwa objawy świadczące o przebiegu reakcji chemicznej, przy czym jednym z nich było pojawienie się trwałego zabarwienia roztworu. Podczas tego eksperymentu stosunek liczby moli wymienianych między utleniaczem i reduktorem elektronów równy był 1.

Masa umieszczonej w roztworze blaszki była równa 10 g i nieznacznie zmniejszyła się w wyniku przeprowadzonej reakcji chemicznej.

Oblicz zawartość procentową kadmu w blaszce po zakończeniu doświadczenia. Wynik podaj z dokładnością do trzech cyfr znaczących. Podczas wykonywania obliczeń skorzystaj z dokładnych wartości mas molowych pierwiastków odczytanych z tablic chemicznych.

© dr inż. Rafał Szczypiński, wszelkie prawa zastrzeżone
Paginacja