DWMED

Breadcrumbs

Przypisywanie stopni utlenienia atomom węgla. Zadanie 26. Arkusz CKE chemia maj 2011 rozszerzony (1 punkt)

Określ stopnie utlenienia atomów węgla (podkreślone symbole) w cząsteczkach, których wzory podano w tabeli.


Wybór poprawnych określeń w celu uzyskania prawdziwych zdań dotyczących białek. Zadanie 35. Arkusz CKE chemia maj 2011 rozszerzony (2 punkty)

Uzupełnij poniższe zdania dotyczące właściwości białek, wpisując w odpowiedniej formie gramatycznej określenia wybrane z poniższego zestawu.

denaturacja, wysolenie, roztwór właściwy, roztwór koloidalny, zawiesina, polarne, niepolarne, hydratacja, dysocjacja, odwracalny, nieodwracalny

1. Białko jaja kurzego rozpuszcza się w wodzie, tworząc                                                    . Każda cząsteczka białka w roztworze posiada tzw. otoczkę solwatacyjną. Solwatacja cząsteczek białka jest możliwa ze względu na obecność                                                    grup hydroksylowych, karboksylowych i aminowych w łańcuchach bocznych aminokwasów.

2. Otoczkę solwatacyjną białek można zniszczyć przez dodanie do roztworu soli, np. NaCl, której jony są silniej solwatowane. Widoczne jest wtedy wytrącenie białka z roztworu, zwane                                                . Proces ten jest                                                      . Pod wpływem wysokiej temperatury, soli metali ciężkich czy też stężonych kwasów lub zasad białka wytrącają się z roztworów w sposób                                                    . Zjawisko to nosi nazwę                                                          .

Paginacja