DWMED

Breadcrumbs

Ocena poprawności stwierdzeń dotyczących doświadczenia z udziałem tlenku ołowiu(IV)

Tlenek ołowiu(IV) reaguje z kwasem solnym w podwyższonej temperaturze, przy czym wydziela się gaz o żółtozielonym zabarwieniu i powstaje beztlenowa sól zawierająca taką samą liczbę atomów, co wyjściowy tlenek. Cząsteczki trzeciego produktu tej reakcji mają budowę kątową, a orbitalom walencyjnym ich atomu centralnego przypisuje się hybrydyzację typu sp3. Związek ten  jest bardzo dobrym rozpuszczalnikiem dla wodorotlenku sodu i tworzy z nim silnie zasadowy roztwór. Roztwór ten można wykorzystać do reakcji z tlenkiem ołowiu(IV), a jej produktem jest związek kompleksowy, którego dwuujemny jon ma liczbę koordynacyjną równą 6.

Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2010.

W probówce umieszczono 6 g tlenku ołowiu(IV) oraz niewielki nadmiar roztworu kwasu solnego. Naczynie szczelnie zamknięto i nieznacznie ogrzano jego zawartość. Wydzielający się gaz zbierano w kolbie zawierającej wodę z dodatkiem lakmusu (rysunek obok). Po zakończeniu reakcji kolba została uszczelniona, a następnie wstrząsano nią przez kilkanaście sekund.

Oceń poprawność poniższych zdań wpisując literę „P” (prawda) lub literę „F” (fałsz).

1. Powstały w reakcji tlenku ołowiu(IV) z wodnym roztworem wodorotlenku sodu jon kompleksowy jest kationem.

2. W powstałym jonie kompleksowym występują wyłącznie wiązania koordynacyjne.

3. Związek kompleksowy o którym mowa w zadaniu ma nazwę systematyczną heksahydroksoołowian(VI) sodu.

© dr inż. Rafał Szczypiński, wszelkie prawa zastrzeżone